Hur Vinnergi gör världen lite bättre

För oss betyder långsiktigt hållbar tillväxt också att vi ska ta ansvar för samhället och miljön. Därför arbetar vi strukturerat med att minska vår miljöpåverkan och höja medvetandegraden hos våra medarbetare. Varje år geneomför vi flera projekt för att förbättra samhället vi är en del av och företaget sponsrar även barn- och ungdomsidrotter över hela landet.

För att höja nivån ytterligare har Vinnergi beslutat att de aktiviteter som ska genomföras ska har ett samband med de 17 globala målen som United Nations Development Programme (UNDP) satt upp och som världens ledare förbundit sig till att uppnå till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.

Som företag ska Vinnergi föregå med gott exempel och ta en aktiv roll i det viktiga arbetet.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Kvalitétspolicy

Vinnergi ska förvalta kundernas förtroende genom att leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Vinnergi ska:
  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
  • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet
  • Ge ett gott intryck och inge förtroende
  • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner
  • Utforma våra handlingar så att de ger bästa förutsättningar för kundens verksamhet
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument

Arbetsmiljöpolicy

Personalen är företagets viktigaste resurs och ska därför ges goda förutsättningar att fungera väl. En god arbetsmiljö är i detta sammanhang en strategisk sak.

Arbetsmiljön skall utformas utifrån respekt för individen och vara säker och stimulerande. Lagar, föreskrifter för arbetsmiljön, AFS 2001:1, avtal och egna mål skall utgöra grunden för detta arbete. Övergripande ansvaret ligger hos VD. Arbetet med arbetsmiljön är däremot fördelat till linjeorganisationen och skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall i första hand vara förebyggande, problem som uppmärksammas skall i möjligaste mån åtgärdas omedelbart och arbetet med arbetsmiljön ska präglas av ständiga förbättringar.

Personuppgiftspolicy

Personlig integritet är viktig för oss på Vinnergi. Den 25 maj 2018 började EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR ställer högra krav på hur personuppgifter hanteras av företag.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hantera personuppgifter därför har vi upprättat en personuppgiftpolicy där det framgår vilka personuppgifter vi samla in och hur v hantera dessa samt vilka rättigheter du har. Vinnergi samlar in personuppgifter i syfte främst för att genomföra projekt åt våra kunder. Våra kunder är bland annat energibolag där vi behöver använda personuppgifter för att upprättar markupplåtelseavtal, intrångsersättning m.m. i vår personuppgiftpolicy finner du mer information.

Har du ytligare frågor är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig
Magnus Nordgren via e-post magnus.nordgren@vinnergi.se

Samtycke nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så godkänner du att Vinnergi lagra ditt namn och e-postadress för nyhetsutskick. Du kan när som helst sluta prenumerera genom en länk i vårt nyhetsbrev.

Miljöpolicy

En av våra grundvärderingar är långsiktighet och det gäller inte bara oss som företag, utan också vår omvärld. På We jobbar på vi flera sätt för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan och underlätta för medarbetare att minska den och ta med hållbarhetsperspektivet i alla delar av vår vardag.

Vi har tagit fram en miljöpolicy som vägleder oss i arbetet!