Fiberprojektering av stadsnät, små och stora fibernät

Framtidssäkrade, hållbara och driftsäkra fibernät och stadsnät byggs med en smart fibernätdesign, bra fiberprojektering och fullständig fibernätsdokumentation. Våra fiberprojektörer hjälper dig att dimensionera fibernätet, genomför förstudier, grovprojektering och kostnadsuppskattning inför beslut. Vi hjälper till med detaljprojektering och teknikval anpassade till dina behov, ditt specifika projekt och operatörernas tekniska krav. Vi kan också hjälpa till med hantering av tillstånd och avtal samt samordning med andra aktörer eller operatörer. Vi har Robust Fiber-certifierade fiberprojektörer som behärskar de största och vanligaste nätinformationssystemen. Dessutom erbjuder vi teknikexpertis i form av konsulting inom projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi.

Låt oss kontakta dig om

Projektering av fibernät

Växel: +46101024400

Fiberprojektering från strategisk nätplanering till besiktning

Våra fiberprojektörer hjälper dig att dimensionera nätet, genomför förstudier, grovprojektering och kostnadsuppskattning inför beslut. Vi hjälper till med detaljprojektering och teknikval anpassade till dina behov, ditt specifika projekt och operatörernas tekniska krav. Vi kan också hjälpa till med hantering av tillstånd och avtal samt samordning med andra aktörer eller operatörer. Vi hjälper dig att ta fram vägledning kring dimensionering och struktur samt handböcker som t.ex. en dokumentationshandbok. Detta leder till ett väldokumenterat, enhetligt och konsekvent uppbyggt fibernät som är skalbart och hållbart över tid.

1. Nätplanering och nätdesign

Våra fiberprojektörer hjälper till med strategisk och operativ fibernätplanering och designar nät för framtida utbyggnader med redundans.

2. Dimensionering av fibernät

Vinnergis tekniska fibernätkonsulter har lång erfarenhet inom fibernätberäkning och fibernätanalys och hjälper till att dimensionera fibernätet utifrån de givna förutsättningarna.

3. Grovprojektering

Våra fiberprojektörer använder satellitbilder, google maps, lantmäterikartor för att identifiera geografiska förutsättningar för fibernätet. En grov fiberprojektering består av en detaljerad specifikation av material och detaljerade kartor och ritningar för kanalisation och fiberinstallation.

4. Fältundersökning

Vinnergis projektörer åker ut inspekterar för att säkerställa de antaganden som genomförts i grovprojekteringen stämmer överens med verkligheten och vid behov justeras projekteringen.

5. Avtal och tillstånd

Vi kan hantera det allt inom avtal- och tillståndshantering vad gäller fiberprojektering. Vi kan sammanställa underlag som skickas till och behöver få godkänt av länsstyrelsen, Trafikverket och markägare.

6. Mängdning

Vi vet att beräkningar av mycket material som behövs inte är särskilt lätt. Våra fiberprojektörer har lång erfarenhet av mängdning för att kunna ta fram rätt underlag för beställning och upphandling.

7. Detaljprojektering

Vi planerar i detalj vart fibernätet ska finnas och ritar ut sträckningen på en karta i nätinformationssystem. Dragning från tomtgränsen in till fastigheten behöver säkerställas med fastighetsägaren. Detta kan vi hantera helt åt dig med digital tomtprojektering.

8. Byggunderlag

Vi tar fram byggunderlag till entreprenören så att alla vet hur, när och vad som ska göras.

9. Entreprenad

När väl schaktning och grävning påbörjas händer det att entreprenören stöter på oväntade hinder som gör att planen behöver justeras. Då åker fiberprojektören ut för att för inspektera och göra en omprojektering av en liten del av området.

10. Installation

När allt är grävt och fibern är blåst ska allt installeras, patchas, förgrenas och skarvas i brunnar och skåp och även installeras hemma hos slutkunderna. Det kan vi hjälpa till med.

11. Inmätning

När installationen är klar ska fibernätet mätas in exakt geografiskt med hjälp av en GPS-totalstation som ger den exakta positionen. Vi har både kunskapen och erfarenheten.

12. Dokumentation

Vi sammanställer allt byggunderlag och de eventuella förändringar som skett tillsammans med den geografiska inmätningen sammanställs i nätinformationssystem. Det kallas för en slutdokumentation.

13. Besiktning

Vi har oberoende besiktningsmän som säkerställer projektet genomförts enligt vad beställare och utföraren kommit överens om. Besiktningsmannen tittar på beställning, projektering, avvikelsehantering, även standarder som Robust fiber, förläggningsdjup, gnagskydd, fukttätning. Ofta genomförs okulär besiktning tillsammans med utförare och beställare på plats och landar i ett besiktningsprotokoll.

Referenser inom Projektering av fibernät

Segment inom Projektering av fibernät

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora...

Relaterade tjänster till Projektering av fibernät

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi driftsäkerhet i fibernät

Driftsäkerhet i fibernät

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet finns tillgänglig hela tiden för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning.

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi Nätinformationssytem

Nätinformationssystem

Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

Vinnergi konsult processoptimering

Processoptimering

Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad  kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar, vilka möjliggör både ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden. Det frigör i sin tur resurser till mer värdeskapande arbeten.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.