Vinnergi utför alla typer av elbesiktningar, från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri. Vinnergis revisionsbesiktningsingenjörer har personlig auktorisation från Elektriska Nämnden och Brandskyddsföreningen Sverige. Vinnergi utför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering.

Vill du veta mer?

Kontakta mig om Elbesiktning inom fastighet

Växel: +46101024400

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning utförs av en professionell och oberoende besiktningsingenjör. Syftet är att kontrollera att hela eller delar av arbetet är utfört i enlighet med kontrakt och upphandlingsformer, rådande branschregler och myndigheters krav vid en byggentreprenads utförande. Entreprenadbesiktningen består av flera typer av besiktningar som utförs med olika syften, både under och efter byggtiden:

Utförs när byggprojektet är färdigställt och ska överlämnas till beställaren. Besiktningsingenjören kontrollerar om entreprenaden är godkänd och upprättar ett besiktningsprotokoll.
En kontroll av att inga nya fel eller brister uppstått innan garantitidens slut.
Kontinuerliga kontroller som görs under pågående byggprojekt fram till slutbesiktning eller att del av entreprenaden tas i bruk av beställaren men ej är helt färdigställd. Utförs av besiktningsingenjör för att säkerställa att t.ex. inga fel byggs in som kan vara svåra att upptäcka och åtgärda under tiden entreprenaden utförs.
Om fel eller brister upptäcks efter garantitidens slut och beställaren eller entreprenören har påtalat detta inom en viss tidsram kan en särskild besiktning utföras. Den fastställer felets omfattning och klargör vem som bär ansvar för att åtgärda det.

Revisionsbesiktning

En noggrann kontroll av elanläggningen för att upptäcka fel och brister som kan orsaka t.ex. brand, driftstopp eller personskada. Försäkringsbolag ställer krav på försäkringstagare att utföra regelbunden revisionsbesiktning av elanläggningar. Besiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som har en personlig auktorisation från Elektriska Nämnden och Brandskyddsföreningen Sverige, vilket Vinnergis samtliga besiktningsingenjörer har.

Statusbedömning

Få god kontroll om elanläggningen och se till att den är både ekonomisk och driftsäker. Vinnergi genomför mätningar och analyser som i sin tur kan spara pengar.

Exempel på problem som kan störa och skada utrustning:

  • Transienter, flicker och övertoner (THD) på spänningen kan ge upphov till störningar och minskad driftsäkerhet.

  • Osymmetri i belastning.
  • Jordfelströmmar/vagabonderande strömmar.
  • För liten mätarsäkring kan medföra risk för att den löser ut och i sin tur orsakar dyra driftstopp.
  • Magnetfält (Elmiljö) – utrustning och personal.

Reducera diriftkostnaderna:

  • Betala rätt avgift för rätt storlek på mätarsäkringen.
  • Symmetri och effektanpassning.
  • Rätt styrning/tidkanaler för anslutna belastningar.
  • Rätt elmiljö minskar drift- och underhållskostnaderna.

Referenser inom Elbesiktning inom fastighet

Polisutbildningshuset Umeå

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Vinnergi äldreboendet Skärvet i Växjö

Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Högspänningsställverk läkemedelsindustri

Högspänningsställverk till läkemedelsindustri

Förstudie, detaljdesign och projektledning för ersättning och utbyggnad av högspänningsställverk i transformatorstation hos läkemedelsindustri. Uppdrag avser utbyggnad av hus inklusive markarbete och omläggning av befintliga ledningar i mark, upprättning av gällande handlingar, upphandling av entreprenör samt arbetsplanering för omläggning av transformatorer och samtliga manövergrupper medan transformatorstation hålls i drift.

Lågspänningsställverk läkemedelsindustri

Lågspänningsställverk till läkemedelsindustri

Detaljdesign, projektledning och installationssamordning avseende ombyggnad av 2 stycken lågspänningsställverk i 2 stycken 11/0,4kV transformatorstationer inom läkemedelsindustrin. Uppdrag avser inventering av befintliga anläggningar och upprättning av gällande handlingar för entreprenad samt upphandling av entreprenörer. Arbetsplanering för omläggning av nedströms objekt och samordning med verksamhet för att minimera störning till pågående produktion, inklusive avbrottsplanering med påverkade verksamheter.

Vinnergi projekterar bygghandlingar för om- och nybyggnation Rehab Stockholm

Rehab Station Stockholm

Omfattade om- och nybyggnad av Rehab Station Stockholms lokaler i Frösundavik. Verksamheten består av 50 specialanpassade slutenvårdsrum, behandlingsrum, träningslokaler, läkarrum, expeditioner, restaurang och konferensrum med en total yta på cirka 7 000 m2. Vårdlokalerna har anpassats för medicinsk rehabilitering av personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på internat. Detta har ställt höga krav på tillgänglighet, hygien, funktionalitet och utformning av lokalerna och utemiljön då de flesta patienter är rullstolsburna. Totala kostnaden för projektet var ca 360 miljoner kronor.

Kundsegment inom Elbesiktning inom fastighet

Vinnergi segment bostäder

Bostäder

Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är vi experter på lösningar för olika bostadsformer och vet vad som behövs för att fylla ett hem. Vi erbjuder kompetens och expertis inom projektering och konstruktion och antar oss målet att leverera ett färdigt projekt inom avtalstiden.

Vinnergi segment forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle som klarar framtidens utmaningar. Inom verksamheter som bedriver forskning och utvecklingsprojekt ställs höga krav på väl fungerade tekniska system, ändamålsenliga byggnader och pålitliga passage- och säkerhetssystem. På Vinnergi erbjuder vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera komplicerade projekt där varje del är avgörande för ett framgångsrikt slutresultat. I ett gemensamt arbete med våra kunder stöttar vi kommande utmaningar och tar fram lösningar vad gäller detaljer, prestanda och hållbarhet.

Hälsa- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står hela tiden inför nya utmaningar som ställer högre krav på byggnaderna. Vi på Vinnergi har den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet och tekniska lösningar som en känsla av trygghet för såväl patienter som för anställda. Vi är medvetna om att byggnaderna kräver lika mycket omsorg vad gäller projektering, som vistelsen för patienter och besökare. Med en genomtänkt design kan sjukhusmiljön bli bättre för alla inblandade. Det handlar om allt från säkerhet och el- och teletekniska system till rätt ljussättning. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs. Vi är rädda om vår planet och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar under hela processen.

Vinnergi segment handel

Handel

Flexibilitet är en viktig egenskap för våra framtida shoppingdestinationer. Trender pekar på att ett förändrat beteendemönster bland konsumenterna sannolikt leder till en fokusering på upplevelser och personligt anpassad shopping. Istället för att använda butikslokalerna till att få ut mängder av varor, förflyttas fokus till att locka till sig kunder med utgångspunkt i deras behov och intressen. Underhållning och upplevelser blir därmed överordnat klassisk butiksverksamhet. Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna för framtidens butiker och köpcentrum. Vi hjälper till att skapa inspirerande och innovativa miljöer med smart teknik som sätter shoppande besökare i centrum.

Vinnergi segment hotell och restaurang

Hotell och restaurang

Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela på ett harmoniskt plan. Vinnergis passionerade el- och teleprojektörer med känsla för design och teknisk detaljering levererar med stil och kvalitet. Vi vet vad som behöver ingå i moderna hotell- och restaurangmiljöer. Här väger flera delar in: Det ska finnas ett intelligent säkerhetssystem som innefattar passage, brand och larm. Smart belysning för personal och gäster som skapar värme och välkomnar. Energieffektiva lokaler anpassade efter både verksamhet och trivsel med. Framför allt är vi medvetna om att det är gästerna som står i fokus. Tillsammans med kunden skapar vi en trivsam plats som gästerna sent ska glömma.

Vinnergi Segment Idrotts- och badanläggningar

Idrotts- och badanläggningar

Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor, måste berika livet för de boende i närheten. En modern idrotts- och badanläggning ställer höga krav på energieffektivitet, funktion, utformning och säkerhet. Vi kan erbjuda alla delar och bistår med förslag om kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen. Med vår breda kompetens och erfarenhet inom projektering och konstruktion når vi fram till en färdig lösning anpassad efter ändamålen och framtidens utmaningar och möjligheter.

Vinnergi segment industri

Industri

Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom t.ex. digital teknik och automatisering, för att klara den globala konkurrensen. Våra konsulter besitter djupa kunskaper och breda erfarenheter inom elanvändning såväl som teknikanvändning och försörjning. Vi kan bistå med förslag på tekniska installationer samt kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen.

Vinnergi segment kontor

Kontor

Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler. Att kunna anpassa sig för flera användningsområden ökar möjligheten att snabbt reagera på föränderliga trender och olika behov hos potentiella hyresgäster. Det upprätthåller också en byggnads värde på lång sikt. Vinnergi samarbetar med dig som kund och skapar den bästa lösningen för funktionella och ändamålsenliga lokaler utefter dina behov. Vi bistår med bred kompetens och stora kunskaper gällande allt från mindre lokalytor till stora kontorskomplex och skapar hållbara lösningar för framtiden.

Vinnergi Segment Kultur

Kultur

Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor, teatrar, bibliotek, museer och utställningar där människan sätts i centrum. Med kompetens och erfarenhet kan vi bidra med helhetslösningar inom allt från ljussättning med smart styrsystem och tekniska installationer till kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar. Vi är med er under hela processen och ser till att er byggnad fortsätter att vara en del av historien, även för kommande generationer.

Statliga myndigheter och verk

Myndigheter och verk

Våra myndigheter ska bevaras länge och ska hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, järnväg, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss.

Vinnergi segment transport och logistik

Transport och logistik

Ett samhälles grundpelare bygger på att de mest elementära flödena – transport, kommunikation och konstruktion­ – alltid och ovillkorligen upprätthålls. Den snabba tekniska utvecklingen medför att både transportbranschen och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden med många nya utmaningar. Efterfrågan på klimatsmarta processer och energioptimerade byggnader ökar, liksom behovet av mer strömlinjeformade flöden. Våra duktiga projekterare, som tillsammans besitter en bred expertis och erfarenhet, kan bistå med smarta lösningar och tekniska säkerhetssystem för exempelvis brandlarm, kameraövervakning, inbrott och passagesystem som uppfyller ert behov. Vi är med dig genom hela processen och håller koll på kostnaderna.

Vinnergi segment utbildningslokaler

Utbildningslokaler

Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga och inspirerande arbetsmiljöer som bidrar till kreativt tänkande och bättre studieresultat. Vi erbjuder helhetslösningar, från ändamålsenlig ljussättning med smart styrsystem till teletekniska system och IoT. I nära samarbete med våra kunder, arkitekter och entreprenörer skapar vi hållbara skolor för kommande generationer. Några av våra tjänster är projektering av el- och teletekniska system, kalkylering, elbesiktning, säkerhet, styr och teknisk FM.

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Elbesiktning inom fastighet

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om – Elbesiktning inom fastighet