Välj en sida

Projektledning

Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett om det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande. Vi kan också hjälpa dig med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Projektledare – kärt barn har många namn!

Här är ett axplock av vad våra projektledare kallas för inom olika branscher.

Byggledare

I rollen som bygg- eller installationsledare arbetar Vinnergi som beställarrepresentant med uppdrag att leda och bevaka utförande av projekt. Vi är till stor del med ute på plats under projektets gång och medverkar på möten. Vi bevakar och följer upp att kontraktet mellan entreprenören och beställaren följs vad gäller tid, kvalitet, miljö och ekonomi. En viktig del är även samordningen mot övriga discipliner, där vi håller kontakt med olika intressenter som projektörer, entreprenörer, slutkunder, myndigheter och beställare.

Projekteringsledare

En väl genomförd projektering skapar bra förutsättningar för att nå ett framgångsrikt projekt. Projekteringsledarens roll är att styra, samordna och följa upp projektering mellan alla inblandade discipliner. Vi har också kontakt med beställaren där vi gemensamt bestämmer vilken nivå projektet ska ha. Som projekteringsledare är vi måna om att bygga en teamkänsla med alla involverade. På så sätt kan vi möta de ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav du som kund kan ha.

IT-projektledare

IT-projektledaren leder arbetet med att effektivisera verksamheten, förbättra IT-stödet i din affär, få en smidig övergång från gammalt till nytt eller spara pengar genom att migrera från utfasade miljöer. De analyserar konsekvenser och samverkan samt utbildar personalen. Våra IT-projektledare leder migrerineng, konverteringen av data och flyttar applikationer. Enligt plan och budget.

Uppdragsledare

Uppdragsledaren leder arbetet och ansvarar för att uppdragsmålen infrias genom att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla parter kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

Finns bland annat i fastighets- eller väg- och järnvägsprojekt.

Förändringsledare

Hur lyckade förändringsprojekt blir beror på hur väl människorna i organisationen omfamnar och anammar de nya arbetssätt som förändringen medför. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Leveransledare

Praktisk projektledning vid införande av nytt IT-system eller kanske en ny webbaplikation. Planerar, samordnar och prioriterar ärenden och resurser. Ser till att leverera enligt plan och budget.

Administrativa tjänster

Vi har administrativa muskler i form av projektledare som har branschspecifikt kunnande och kan stötta som kortsiktig resurs eller ta över en hela funktioner.

Oberoende rådgivare

Det är klokt att ta in oberoende rådgivare vid stora vägval. Med branschspecifikt kunnande inom samhällsinfrastruktur tar vi fram förstudier, tydliga kravspecifikationer och kan vara stötta eller ta hand om hela upphandlingen.

Bas P och Bas U

Vi har ByggArbetsmiljöSamordnare för både planeringsfas (P) och för utförandefas (U).
Mer information inom Projektledning:
  • Alla
  • Segment
Batteripark Segment
Batteripark

Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före, under och efter etableringen. Till exempel Site Acquisition, projektledning och markberedning.

Datahallar Segment
Datahallar

Vi kan hjälpa dig som verkar inom stadsnät, energibolag eller nätägare med en säker serverhall, datacenter eller datahall. Först en bra plan och ett beslutsunderlag. Vi underlättar beredningen och kortar tiden fram till beslut, hjälper dig i hur du ska förhålla dig till olika byggstandarder, driftsäkerhetskrav och samt att ta fram upphandlingsunderlag. Dessutom kan vi företräda dig gentemot leverantörer för att korta ledtider och öka kvaliteten från upphandling till att datahallen är färdigbyggd.

Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Mobilnät Segment
Mobilnät

Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen – vi vet hur man rullar ut nästa generations teknik och samtidigt avvecklar gamla och obsoleta system. Med både bredd och djup i vår kompetens hjälper vi dig att säkra, anpassa och optimera mobilnätet. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och ökar affärerna.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Solkraft Segment
Solkraft

Vi är vana integratörer och kan designa icke koncessionspliktiga nät, så kallade IKN eller microgrids, för enskilda fastigheter upp till hela kvarter. Förstudier, projektledning, prospektering av mark, undersökning av möjlig elnätsanslutning, avtal och tillståndshantering, anslutning till olika delar av elnätet samt projektering av interna elnät och stationer.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.