Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät liksom stora och små fibernätägare. Vi är med under hela processen, från idé och utrullning till effektiv drift av fibernätet. Vi har all hårdvara, kan bygga fibernät och vår egenutvecklade OSS/BSS-mjukvara Flow är redan hjärtat i flera stadsnät. Förutom entreprenad, det tekniska och praktiska, hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra fibernätsexperter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Låt oss kontakta dig om Fibernät.

Helt förutsättningslöst!

Växel: +46101024400

Vi levererar allt för Sveriges stadsnät

Vi är gärna med er i hela processen för ert fibernät – från idé och utrullning till drift, förvaltning och så småningom vidareutveckling med ny effektivare teknik. Vi har byggledare med mångårig erfarenhet av att driva leda fibernätprojekt och givetvis har vi byggarbetsmiljösamordnare för både planeringsfas (P) och för utförandefas (U). I arbetet ingår ofta också att utveckla organisationen för att driva nätet så kostnadseffektivt som möjligt. Inventering, planering, strategiarbete, workshops och olika utbildningar är exempel på tjänster som vi kan erbjuda. Vi kan även hjälpa er med allt från övervakning, NOC, helpdesk, hosting, datalagring och drift, till skräddarsydd reservdels– och hårdvaruhantering som kan förkonfigureras efter just dina logistiska och tekniska behov. Dessutom besitter vi teknikexpertis i form av konsulting inom projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi.

Allt för Sveriges stadsnät helt enkelt.

  • Vi är med i hela processen – från förstudie till drift och affärsutveckling

  • Utbildat över 900 personer i Robust fiber

  • Egenutvecklade mjukvaror för styrning av Stadsnät som ex. OSS/BSS-systemet Flow

  • Guldleverantör och samarbetspartner till SSNF

  • Nå bredbandsmålet och bygg klart med oss

  • Effektivare och säkrare drift

  • Affärsutveckling och strategi

One-stop-shop: Kunskap. Erfarenhet. Drift. Tjänster. Hårdvara. Mjukvara.

Vi har inte bara gedigen kunskap och erfarenhet av fibernät. Vi har även vår egenutvecklade OSS/BSS-mjukvara Flow, skräddarsydd reservdels– och hårdvaruhantering som kan förkonfigureras efter just dina logistiska och tekniska behov. Dessutom erbjuder vi smarta driftstjänster som datalagring, hosting, övervakning, NOC och beredskap. Sist men inte minst besitter vi teknikexpertis i form av konsulting inom projektledning, management, arkitektur, teknik och strategi.

Erfarna fiberprojektörer

Våra fiberprojektörer har samlad med erfarenhet av stamnät, tätortsnät, landsbygdsnät och villafiber liksom projektering för kontor, köpcentra, publika lokaler och bostadshus.

Djupt tekniskt kunnande

Vi har ett djupt tekniskt kunnande och inarbetade partnerskap med marknadsledande leverantörer och kan därför leverera allt som behövs i ett stadsnät.

Designar bättre fibernät

Våra nättekniker designar fibernät från under tusen till flera hundratusen anslutningar med en extremt hög driftsäkerhet, låg miljöpåverkan och kraftigt reducerade driftskostnader.

Vår mjukvara Flow

Vår egenutvecklade mjukvara Flow är ett öppet modulärt OSS/BSS-system som automatiserar stadsnätets​ processer via schemalagda och händelsedrivna flöden ​i en integrationsplattform. Det används redan av flera stadsnät.

Stadsnät på lager

Produktutbudet sträcker sig från fiber, SFP:er och patchkablar till accesswitchar, distrubitionsswitchar och serviceroutrar. Vi kan leverera allt som behövs för en komplett lösning t.ex. BNG, switchar, routrar, CPE och passiva komponenter som optokabel, kanalisation, kopplingskablar, ODF mm. Vi erbjuder dessutom smarta logistiklösningar där vi har ditt stadsnät på lager.

Drifttjänster

Vi har en säkerhetsklassad datahall för serverhosting och erbjuder övervakning, beredskap, NOC, helpdesk, datalagring och drift och teknikstöd.

Tjänster för Fibernät

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Utbildning stadsnät CESAR2

CESAR2

Vi hjälper dig som arbetar på ett stadsnätet eller i ett kluster med systemet CESAR2. Vi installerar, utbildar, processoptimerar och stötar dig göra din CESAR2 till en del viktig del av er försäljningsverksamhet. Med vår erfarenhet av system, implementation och process vill vi vara din partner över tid.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi driftsäkerhet i fibernät

Driftsäkerhet i fibernät

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet finns tillgänglig hela tiden för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning.

Vinnergi förändringsledning

Förändringsledning

Förändringsarbeten kan röra allt från automatiseringar av vissa tjänster och införande av ny teknologi till rent organisatoriska förändringar. Gemensamt för förändringsarbeten är att de innefattar förändring för människorna i organisationen och deras dagliga arbete. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Vinnergi förstudier, utredningar och rådgivning

Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Vinnergi IT-hospice

IT-Hospice

Vad händer med ditt gamla IT-system när det är dags att byta till ett nytt? Det finns flera fördelar med att ha kvar sitt gamla system som säkerhet, referenssystem eller för att fortsatt ha tillgång till vissa uppgifter. Men det kan också vara både tidskrävande och kostsamt. Med Vinnergis lösning IT-Hospice får du hjälp med både hosting, drift och support för ditt gamla system. Du slipper hantera ditt gamla IT-system, men behåller informationen. Fokusera på utveckling – inte avveckling. Smidigt och enkelt!

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi Nätinformationssytem

Nätinformationssystem

Fortsatt utbyggnad och förstärkningar av näten, växande krav på driftsäkerhet och kapacitet ställer höga krav på nätägarna. Här spelar nätinformationssystemen (NIS) en central och kritisk roll. En nätdokumentation som faktiskt speglar verkligheten kan vara direkt avgörande, liksom att användare och personal erbjuds bästa möjliga verktyg och stöd i sitt arbete. Vinnergi är inte bara experter på NIS, utan kan också din verksamhet som nätägare. Våra tekniska dokumentatörer och NIS-experter hjälper dig att förstärka det fysiska och digitala nätet, effektivisera nätets drift och förvaltning samt förbättra verksamhetens leveranser till kunder och entreprenörer.

Planering och design av nätinfrastruktur

Planering och design av nätinfrastruktur

Vinnergi har expertkunskap och erfarenhet av strategisk och operationell planering och design av nätinfrastruktur inom exempelvis elnät, järnväg, fibernät och mobilnät. Från planering och design till drift, förvaltning, utbyggnad och vidareutveckling. Med vår breda kompetens är vi verkliga nätexperter som kan ta olika roller i dina projekt, till exempel projektledare, byggledare, beredare, utbildare eller nätsäkerhetsspecialist. Vi kan även hjälpa till med upphandlingar, verksamhetsutveckling och att förbättra och automatisera processer som ger ökad lönsamhet och minskade kostnader. Ökad kapacitet, förbättrad driftsäkerhet och effektivare processer. Vi har de smarta lösningarna.

Vinnergi Private networks

Private networks

Privata, lokalt avgränsade LTE/5G mobilnätverk kommer att bli en central framgångsfaktor för Industri 4.0 och till stora delar ersätta dagens kabel- och wifi-baserade lokala nätverk. LTE och 5G-tekniken erbjuder spännande möjligheter för verksamheter att bygga egna nätverk för kommunikation mellan exempelvis maskiner, fordon och sensorer. 5G-tekniken kan ge en kapacitet och generera stora datamängder lämpade för Machine Learning. Private Networks förväntas bli vanligt inom industri, logistik, transportsektor som flygplatser, hamnar, järnvägsstationer och försvaret, sjukhus, universitet och gruvor med flera. Vinnergi har kunnandet och redan erfarenheten.

Vinnergi konsult processoptimering

Processoptimering

Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad  kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar, vilka möjliggör både ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden. Det frigör i sin tur resurser till mer värdeskapande arbeten.

Fiberprojektering

Projektering av fibernät

Framtidssäkrade och hållbara fibernät byggs med en bra fiberprojektering och fullständig dokumentation. Vi har Robust Fiber-certifierade projektörer som behärskar de största och vanligaste nätinformationssystemen. Vi har fiberprojektörer med samlad erfarenhet av stamnät, tätortsnät, landsbygdsnät och villafiber liksom projektering för kontor, köpcentra, publika lokaler och bostadshus.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.

Referenser – Fibernät