Visselblåsarfunktion

Om du upplever något som du inte tror är i enlighet med lagar, förordningar eller Vinnergikoncernens värderingar vill vi att du meddelar det.

Vad är visselblåsning?

Med ”visselblåsning” menas att en medarbetare eller uppdragstagare slår larm om att en oegentlighet (dvs. oetiska eller olagliga beteenden eller missförhållanden) förekommer inom Vinnergi.

Vem kan rapportera?

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang. Det är fråga om arbetstagare eller andra personer som på ett eller annat sätt är verksamma i eller i anslutning till den verksamhet där missförhållandet förekommer. Det omfattar även deltidsanställda, arbetssökande och personer som avslutat sin anställning. Den rapporterande personen anger tillhörighet till personkretsen i samband med rapportering.

Vad kan jag rapportera om?

Här är några exempel på oegentligheter som du kan rapportera in:

 • Brott mot lag
 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Mutor eller korruption
 • Otillåtet läckande av känslig eller konfidentiell information
 • Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden
 • Oaktsamma eller vårdslösa handlingar som skulle kunna åsamka fysisk skada på person eller egendom
 • Överträdelse av en fastslagen och kommunicerad policy
 • Missbruk av maktposition eller utnyttjande av beroendeställning
 • Diskriminering av något slag
 • Försök att dölja något av ovanstående
 • Kränknande behandling.

Till vem ska jag rapportera problemet eller oron?

Både fallet och situationen avgör hur du rapporterar problemet på bästa sätt. Nedan presenteras några punkter att utgå från.

Obs! Du som rapporterar in ett ärende ansvarar för att inte lämna information i strid med lagstiftning eller i övrigt medvetet lämna felaktig eller missvisande information.

För dig som anställd på Vinnergi:

 • Alla fall kan anmälas till närmaste chef
 • Personalärenden eller dålig arbetsmiljö anmäls till skyddsombud eller HR
 • Miljöfrågor anmäls till Kvalitet- och miljöansvarig
 • Brott mot skatte- eller korruptionsregler rapporteras till Ekonomichef

Om du inte skulle få något svar eller feedback, uppmanas du att informera vd eller styrelseordförande för Vinnergi Anders Björkman på anders@levupp.se, 070 770 00 77.

För externa (kunder, partners, leverantörer, etc):

 • Alla ärenden kan anmälas till vd eller styrelseordförande Anders Björkman (anders@levupp.se , 070 770 00 77), antingen muntligen eller via mail.

Rapportering av oro är positivt

Att rapportera oro för både företaget och samhället är både betydande och positivt eftersom det kan lösa kritiska problem. Personer som är villiga att rapportera sina bekymmer är en viktig resurs för Vinnergi, och individer uppmuntras att meddela och rapportera kritiska frågor eftersom det bidrar till den positiva utvecklingen av Vinnergi. Anställda är skyldiga att informera om brottsliga frågor och förhållanden där liv och hälsa är i fara.

Uppföljning av rapporterade bekymmer

När du rapporterat in ett problem är det upp till ledningen att bestämma hur det ska åtgärdas, och du ska få återkoppling inom en vecka.

Om oron visar sig vara ett missförstånd bör du få en ordentlig förklaring. Ledningen har också ett ansvar att ta hand om personer som är föremål för grundlös kritik.

Du som anmäler oro kommer inte att straffas

Om du som visselblåsare upplever att du blir straffad för det ska detta meddelas till VD eller styrelsens ordförande som omedelbart handlägger ärendet.

Anonymitet och sekretess

Vill du vara fullständigt anonym är alternativet idag att skapa upp ett anonymt mailkonto (gmail, live eller liknande) och maila någon av ovan nämnda. Du kan även anmäla problem anonymt via brev enligt ovan, men då kommer vi inte att återkoppla till dig. Ärendet kommer att granskas och hanteras enligt vår process.

 

Hantering av personuppgifter

 • De uppgifter du lämnar, däribland uppgift om din identitet, omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.
 • När du rapporterar ett missförhållande behöver Vinnergi behandla personuppgifter om dig för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig.
 • Vinnergi är enligt lag skyldig att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden. Rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rapporteringen och uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.