Välj en sida
hallbarhet-vinnergi

Hur Vinnergi gör världen lite bättre

För oss betyder långsiktigt hållbar tillväxt också att vi ska ta ansvar för samhället och miljön. Därför arbetar vi strukturerat med att minska vår miljöpåverkan och höja medvetandegraden hos våra medarbetare. Varje år genomför vi flera projekt för att förbättra samhället vi är en del av och företaget sponsrar även barn- och ungdomsidrotter över hela landet.

För att höja nivån ytterligare har Vinnergi beslutat att de aktiviteter som ska genomföras ska ha ett samband med de 17 globala målen som United Nations Development Programme (UNDP) satt upp och som världens ledare förbundit sig till att uppnå till år 2030. Som företag ska Vinnergi föregå med gott exempel och ta en aktiv roll i det viktiga arbetet.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Hållbarhetsrapport

I hållbarhetsrapporten beskriver vi våra miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer. Den är ett verktyg för att visa på hur Vinnergi bidrar till en hållbar utveckling och hur vi hanterar de risker och möjligheter som finns inom dessa områden.

Kvalitétspolicy

Vinnergi ska förvalta kundernas förtroende genom att leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Vinnergi ska:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
  • Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet
  • Ge ett gott intryck och inge förtroende
  • Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner
  • Utforma våra handlingar så att de ger bästa förutsättningar för kundens verksamhet
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument

Arbetsmiljöpolicy

Personalen är företagets viktigaste resurs och ska därför ges goda förutsättningar att fungera väl. En god arbetsmiljö är i detta sammanhang en strategisk sak.

Arbetsmiljön skall utformas utifrån respekt för individen och vara säker och stimulerande. Lagar, föreskrifter för arbetsmiljön, AFS 2001:1, avtal och egna mål skall utgöra grunden för detta arbete. Övergripande ansvaret ligger hos VD. Arbetet med arbetsmiljön är däremot fördelat till linjeorganisationen och skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall i första hand vara förebyggande, problem som uppmärksammas skall i möjligaste mån åtgärdas omedelbart och arbetet med arbetsmiljön ska präglas av ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

En av våra grundvärderingar är långsiktighet och det gäller inte bara oss som företag, utan också vår omvärld. På Vinnergi jobbar på vi flera sätt för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan och underlätta för medarbetare att minska den och ta med hållbarhetsperspektivet i alla delar av vår vardag.

Vi har tagit fram en miljöpolicy som vägleder oss i arbetet!

Personuppgiftspolicy

Personlig integritet är viktig för oss på Vinnergi. Den 25 maj 2018 började EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR ställer högra krav på hur personuppgifter hanteras av företag.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför upprättat en personuppgiftspolicy där det framgår vilka personuppgifter som samlas in, hur dessa hanteras samt vilka rättigheter du har. Vinnergi samlar in personuppgifter i främsta syfte att genomföra projekt åt våra kunder.

Har du frågor om eller önskar ta del av vår personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta personuppgifter@vinnergi.se.

ISO-certifiering

Kvalitét, SS-EN ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001-standarden. Vi lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och kundnöjdhet. Det ger klara fördelar som får effekt på vår långsiktigt hållbara verksamhet. ISO 9001-standarden anger tydliga riktlinjer och krav för ett kvalitetsledningssystem och hur detta bidrar till vår förmåga att leverera produkter och tjänster som klarar våra kunders krav.

Miljö, SS-EN ISO 14001:2015
Vi arbetar kontinuerlig med att minska vår miljöbelastning. Vårt miljöledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001:2015 för en förbättrad miljöprestanda som bidrar till vår affärsnytta.

Arbetsmiljö, SS-EN ISO 45001:2018
En bra arbetsmiljö är en självklarhet för oss och verkligen något som är viktigt för våra medarbetare. Vårt första och starkaste kärnvärde Happy ställer höga krav och förväntningar på en arbetsplats i världsklass. En arbetsplats som identifierar, hanterar, reducerar och minmimerar arbetsmiljörisker och ständigt arbetar för att förbättra arbetsmiljöprestandan. Vi bygger inte kontor åt våra anställda vi bygger kontor för dem.

Ladda ner certifikatet för ISO
Certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan vilket gör att ni kan tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden.