Välj en sida

Datahallar

Vi kan hjälpa dig som verkar inom stadsnät, energibolag eller nätägare med en säker serverhall, datacenter eller datahall. Det första steget är att få fram ett bra plan och ett beslutsunderlag då investeringen ofta kräver mer än en ordinarie post i budgeten. På Vinnergi kan vi underlätta beredningen och korta tiden fram till beslut. Vi hjälper dig i hur du ska förhålla dig till olika byggstandarder, driftsäkerhetskrav och samt ta fram upphandlingsunderlag. Dessutom kan vi företräda dig gentemot leverantörer för att korta ledtider och öka kvaliteten från upphandling till att datahallen är färdigbyggd. Hör av dig så berättar vi mer!

David Björklund

Affärsutvecklare Vinnergi/VD Stadsnätsfabriken/ Vice ordförande Netwest

I takt med att datan som trafikerar våra nät blir alltmer viktig ökar även samhällets förväntningar på datans tillgänglighet. System och tjänster förväntas alltid fungera, även om samhällets grundläggande infrastruktur är utsatt för olika typer av driftstörningar. Vi hjälper nätägare, företag och offentliga aktörer att höja sin egen och det samlade samhällets robusthet och förmåga att stå emot störningar.

Även i skuggorna ökar intresset för nätägares, företags och offentliga aktörers verksamheter och data. Oavsett om hotbilden kommer från professionellt kriminella aktörer, informationsinhämtning av främmande makt eller bara nät-bus är säkra anläggningar en hörnsten i alla verksamheters säkerhetsarbete. Med vår erfarenhet bidrar vi till att etablera säkra anläggningar för alla typer av verksamheter.

Förstudier och beslutsunderlag för datahall

Ombyggnation av en befintlig serverhall eller etablering av ett nytt datacenter är för de flesta kunder ett typ av projekt som bara står på att-göra-listan med långa mellanrum. Det gör att det kan upplevas vara svårt att genomföra en bra förstudie. I många fall är investeringen även av sådan typ att det kräver ett bra beslutsunderlag för att en styrelse eller finansiär skall känna sig trygga med ett investeringsbeslut. En förstudie och beslutsunderlag innehåller typiskt:

 • Placering och form för anläggningen.
 • Kravställning på anläggningen (se nedan).
 • Investeringskostnader och driftsekonomi för anläggningen.
 • Upphandlingsstrategi för anläggningen.
 • Nuvarande och framtida marknadsunderlag för anläggningen.
 • Miljö- och arbetsmiljöaspekter av anläggningen.
 • Kartläggning av eventuella samverkansmöjligheter med externa intressenter.
 • Kartläggning av eventuell samhällsnytta kopplad till anläggningen.
 • Kartläggning av eventuella bidrag möjliga att söka i samband med anläggningen.
 • Marknadsförings- och kommunikationsidé för anläggningen.
 • Grovplan över arbetsgång och tidsplan för etableringen av anläggningen i händelse av beslut.

Kravställning och upphandling av datahall

För att anläggningen över tid skall kunna fullgöra sitt syfte och erbjuda den nivå av säkerhet ur olika perspektiv som nätägarens kommersiella och regulatoriska omgivning kräver, behöver en noggrann kravställning utformas. Kravställningen är vanligen även grunden för någon form av upphandlingsunderlag kopplad till en upphandlingsstrategi. Kravställningen i sig utgår oftast från de olika klassificeringar som exempelvis Post & Telestyrelsens reglering av nätägare medför, försäkringsbranschens olika klassificeringar, energiklassificeringar, Svenska Stadsnätsföreningens rekommendationer etc. Därtill följer kravställningar från tänkta externa nyttjare av anläggningen. Den efterföljande upphandlingsprocessen är även den fylld av detaljerade frågeställningar vilka ställer krav på beställarkompetens för att resultera i en bra och kvalitativ anläggning.

Projektledning av datahallar – ombyggnation eller etablering

Oavsett om det är fråga om en ombyggnation av en befintlig anläggning eller etablering av en ny är vår erfarenhet att linjeorganisationer i praktiken ofta har svårt att frigöra den tid och de resurser som krävs för att kunna vara trogen en tidplan. För många linjeorganisationer är det en utmaning att enbart kunna erbjuda den nivå av tillgänglighet som en upphandlings- eller leveransprocess kräver. Konsekvensen blir ofta kostsamma förseningar och omstarter av projekten. Av samma själ har ofta linjeorganisationer svårt att sätta sig in i alla faktorer av en anläggning vilka ofta kräver tillgång till specialistkompetens. Vår erfarenhet är att en öronmärkt och avsatt projektledare är en nödvändig investering i både själva processens hållbarhet och i anläggningens slutgiltiga kvalitet.

Införsäljning och tjänstepaketering

I gränssnittet gentemot de eventuella externa nyttjarna av en anläggning följer flera frågor, både inför och under en införsäljningsfas, men även under processen och i samband med själva driftsättningen av anläggningen. Med ett nationellt nätverk i branschen har vi möjlighet att planera, genomföra och följa upp säljinsatser gentemot potentiella nationella användare av olika typer av anläggningar. Vi har även möjlighet att hjälpa en beställare etablera ett relevant tjänsteutbud med en relevant prissättning, vilket kan vara förenat med utmaningar om beställaren främst är verksam lokalt.

Driftsättning av datahall

I samband med färdigställandet är driftsättningsfasen av serverhallen ofta en utmaning i olika avseenden. Att koordinera driftsättningsarbetet inklusive berörda SLA-nivåer hos både ägare och nyttjare av anläggningen är ett område vars omfattning ofta underskattas. Upprättandet av en genomtänkt driftsättningsplan inklusive säkerställandet av tillgänglighet för olika typer av intressenter är en nyckel för en kontrollerad och sömlös driftsättning.

Mer information inom: Datahallar

 • Alla
 • Tjänster
Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Förstudier, utredningar och rådgivning Tjänst
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Kalkylering Tjänst
Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Projektering av fastighetsteknik Tjänst
Projektering av fastighetsteknik

Vinnergi projekterar all typ av fastighetsteknik, från start till mål – och skapar lösningar för framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM gör vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Vi projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit efter dina önskemål och behov, med IoT och framtidens möjligheter i fokus. Vi hjälper dig som kund att se framtida behov och projekterar de tekniker och lösningar som är bäst anpassade för respektive projekt. Hos oss får du installationer som är både effektiva och väl anpassade för både miljö och människa.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Säkerhet Tjänst
Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.