Mobilnät

Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen – vi vet hur man rullar ut nästa generations teknik och samtidigt avvecklar gamla och obsoleta system. Med både bredd och djup i vår kompetens hjälper vi dig att säkra, anpassa och optimera mobilnätet. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och ökar affärerna.

Niklas Holmek

Vd Vinnergi Civil Works
+46 70 578 5544
Vinnergi samverkar idag med samtliga stora mobiloperatörer. Våra telekom-konsulter hjälper dig under hela processen, från nätplanering och projektering till integrering, Civil Works men också effektivisering och avveckling av gamla tekniker och IT-system. Vi erbjuder dessutom expertstöd inom Regulatory Affairs and Compliance, med djup kunskap om aktuella regelverk och lagar. Med Vinnergi som samarbetspartner får du allt som behövs för ett framgångsrikt slutresultat.

Marknadsledande telekom-specialister

Expertstöd inom Regulatory Affairs & Compliance

Samverkar med alla stora mobiloperatörer

  • Effektivisera IT-driften
  • Integrera nya systemlösningar och avveckla gamla system
  • Bygg mer säkert och effektivt
Tele2 referens Site Acquisition Sverige
Telenor referens Site Acquisition Sverige
Telia referens Site Acquisition Sverige
3 referens Site Acquisition Sverige

Mer information inom Mobilnät

  • All
  • Tjänster
  • Referenser
Avtal- och tillståndshantering
Tjänster
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Beredning av elnät
Tjänster
Beredning av elnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis elkraftkonsulter täcker alla spänningsområden och har lång erfarenhet av beredning i alla typer av elnät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Våra elkraftkonsulter tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Beredskap
Tjänster
Beredskap

Beredskap är försäkringen för att ditt stadsnät ska flyta på. En klippa att luta sig mot när det stormar. Din boj i bukten, och fyr i mörkret. Med teknisk expertis tillgänglig dygnet runt sover du gott om natten.

Besiktning
Tjänster
Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Datalagring
Tjänster
Datalagring

Datalagring är tjänsten där vi blir er kontaktyta mot myndigheterna vid förfrågningar kopplade till brottsbekämpande ändamål. Vi samlar endast in den data som krävs enligt lag och förvarar den kassaskåpssäkert. Allt i strikt enlighet med rådande lagar och regler för utlämning av data.

Dokumentation
Tjänster
Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Driftsäkerhet i fibernät
Tjänster
Driftsäkerhet i fibernät

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet finns tillgänglig hela tiden för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning. 

Elnätsanalys
Tjänster
Elnätsanalys

Vi utför strategiska elnätsanalyser och elnätsberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt. Våra elkraftkonsulter gör analyser och framtidsprognoser som skapar de bästa förutsättningar för din organisations framgång. Vid elnätsanalys krävs både helhetsperspektiv och spetskompetens. Inom elnätsanalys kan våra kraftkonsulter bland annat hjälpa till med utredningar, strategisk analyser, nätplanering, nätstrategier, beslutsstöd och selektivplaner.

Förändringsledning
Tjänster
Förändringsledning

Förändringsarbeten kan röra allt från automatiseringar av vissa tjänster och införande av ny teknologi till rent organisatoriska förändringar. Gemensamt för förändringsarbeten är att de innefattar förändring för människorna i organisationen och deras dagliga arbete. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Förstudier, utredningar och rådgivning
Tjänster
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Fysisk säkerhet
Tjänster
Fysisk säkerhet

Skydda din verksamhet med experttjänster inom fysisk säkerhet från Vinnergi. Vårt team av specialiserade och säkerhetsklassade konsulter erbjuder hög kvalitet och expertis och har certifikaten, fabrikatsbaserade licenser och behörighet i olika discipliner inom säkerhetsbranschen – från inbrottslarm till kamerabevakning. RSA, säkerhetsintervjuer, projektering av fastighetsteknik, dokumentation och systemkonsultation.

Hårdvara för stadsnät
Tjänster
Hårdvara för stadsnät

Vinnergi Systems erbjuder allt för Sveriges stadsnät. Vi designar nät från under 1000 till flera 100 000 anslutningar och bygger centraliserade nät där intelligensen sitter centralt för att öka redundansen och minska handpåläggningen. Produktutbudet sträcker sig från fiber, SFP:er och patchkablar till accesswitchar, distrubitionsswitchar och serviceroutrar.

Helpdesk för stadsnät
Tjänster
Helpdesk för stadsnät

Med Vinnergis Helpdesk får du alltid förstklassig first-line support. Tjänsten bemannas av kompetent personal som direkthanterar ärenden och incidenter i ditt stadsnät.

Hosting
Tjänster
Hosting

Hosting är tjänsten för dig som vill förvara din data tryggt, enkelt och säkert. Vi förvarar och hanterar både fysiska och virtuella servrar i vår förstklassiga datahall.

Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät
Tjänster
Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät

Våra telekomkonsulter har lång erfarenhet av att jobba med ny teknik i live-nät och kan hjälpa dig med remote integrering och drifttjänster. Vi är oberoende av systemleverantörer och hanterar 2G, 3G, 4G och 5G, med djup kännedom om samtliga systemleverantörer inom mobila nät och fibernät (IP). Våra teknikkonsulter kan också utveckla processer och automatisera flödena i nätet. Vi sköter integrering vid nätförändringar som ombyggnad, utökning och swap av utrustning. Vi genomför efterkontroll och kvalitetsuppföljning med möjligheter till automatisering. Dessutom har vi erfarenhet av automatisering i driftflöden för att höja kvaliteten eller effektivisera och därmed minska kostnaderna.

IT-Hospice
Tjänster
IT-Hospice

Vad händer med ditt gamla IT-system när det är dags att byta till ett nytt? Det finns flera fördelar med att ha kvar sitt gamla system som säkerhet, referenssystem eller för att fortsatt ha tillgång till vissa uppgifter. Men det kan också vara både tidskrävande och kostsamt. Med Vinnergis lösning IT-Hospice får du hjälp med både hosting, drift och support för ditt gamla system. Du slipper hantera ditt gamla IT-system, men behåller informationen. Fokusera på utveckling – inte avveckling. Smidigt och enkelt!

12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö
Referenser
12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.  

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet
Referenser
Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar
Referenser
Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva
Referenser
Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät
Referenser
Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.

Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2
Referenser
Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2

Vinnergi har av Tele2 fått förtroendet att hantera deras inplaceringar genom att förvalta och administrera uppdragsgivarens master och torn i hela Sverige. Uppdraget innefattar bland annat att hantera både nya och befintliga hyresgäster, hantera ansökningar och avtal för alla hyresgästerna samt att beräkna masternas viktkapacitet inför inplacering av nya antenner. Genom att Tele2 anförtror förvaltning och administration av deras master och torn till Vinnergi avlastas Tele2, vilket tillåter dem att fokusera på deras egna viktiga 5G rollout samt kapacitetsutöka nätet där det behöver förstärkas.
Med Vinnergi som ansvarig för Inplaceringsaffären hos Tele2 har vi möjlighet att verka för ett gott samarbetsklimat operatörer emellan.

Modernisering av Brandstationen i Bjurholm
Referenser
Modernisering av Brandstationen i Bjurholm

Brandstationen i Bjurholm behöver moderniseras för att förbättra personalens arbetsmiljö markant, och snabba på räddningstjänstens svarstid. Vinnergi har projekterat elanläggning och teleteknik inför om- och utbyggnationen, med fokus på att klara det ökade effektbehov moderniseringen leder till, att säkerställa drift, energieffektivisera, samt att automatisera. 

Projektering av el- och fibernät för Dala Energi
Referenser
Projektering av el- och fibernät för Dala Energi

Vinnergi levererar en effektiv projektering och förläggning av både el- och fibernät för Dala Energi. Detta blir möjligt eftersom vi erbjuder och levererar kompetens inom både el- och fibernät från två affärsområden inom bolaget (Power och Commmunicate). Den här kombinationen tjänster skapar ett högre värde än om tjänsterna köpts var och en för sig, men till en lägre kostnad. För Dala Energi innebär detta att samförläggningen av el- och fibernät optimeras samt att kostnaderna minskar under projekterings- och byggnationsfasen.

Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden
Referenser
Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden

Post- och telestyrelsen har som mål att få full mobil- och bredbandstäckning i glesbygden, med visionen att hela Sverige ska ha tillgång till bredband. Därför ska Telia etablera 130 master i Värmland, Uppsala, men framför allt i norra Sverige och fjällvärlden. För att kunna sätta upp alla dessa master på siter i glesbygden har Scanmast gett Vinnergi i uppdrag att utföra Site Acquisition. En helhetslösning som infattar specialistkompetens av tillstånd, bygglov och avtal.

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution
Referenser
Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Vinnergi har fortsatt vädersäkra Löparö. Elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön.Vi har hanterat upphandlingsunderlag, strandskyddsdispenser, beställt nya näststationerna samt skött markavtal.

Välludden förskola i Växjö
Referenser
Välludden förskola i Växjö

Projektering av el- och telesystem för rambeskrivning åt VÖFAB. Nybyggnad av förskola med fem avdelningar på 2 plan och mottagningskök för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Rambeskrivningar för allmänna tele- och datasystem, kanalisation, kraft, belysning, inbrott- och passagesystem och brandlarm. Våra elingejörer tog fram planlösningar för kanalisation, kraft, belysning, inbrott- och passagesystem samt brandlarm.

Vi är med och framtidssäkrar elkraftsförsörjningen i östra Skåne
Referenser
Vi är med och framtidssäkrar elkraftsförsörjningen i östra Skåne

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.

Vinnergi har planerat el- och telelösningar till Sveriges högsta kontorshus i trä
Referenser
Vinnergi har planerat el- och telelösningar till Sveriges högsta kontorshus i trä

På uppdrag av Assemblin projekterar Vinnergi smarta el- och teletekniska lösningar samt säkerhetslösningar till Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä – i Umeås hållbara stadsdel Östra station.

Winpos Arena – Ny belysning och anpassning för mediaproduktion
Referenser
Winpos Arena – Ny belysning och anpassning för mediaproduktion

Det gamla belyssningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras. Vinnergis fick i uppdrag att planera den nya belysningen i arenan.