Processoptimering

Våra projekt- och förändringsledare utrustar dig som nätägare med verktyg för att optimera dina affärsprocesser. Med prognosticerade leveranser och resurser kan du låsa upp ökad kapacitet för att optimera verksamhetsplanering och förvaltning. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar vilka både möjliggör ökad mätbarhet, bättre visualiseringar och prognostiserade flöden, vilket i sin tur frigör resurser till mer värdeskapande arbeten.

Optimeringar av processer blir allt viktigare i en tid då de investeringar som genomförts de senaste åren nu ska förvaltas. Skapandet av ett högkvalitativt och robust nät som dessutom har en stabil driftsäkerhet har stått i fokus, men utöver att infrastrukturen behöver hålla en hög kvalitet, behöver organisationens rutiner och processer motsvara densamma. Med hjälp av automation och digitaliserade processer finns hög potential att upprätta en skalbar och enkel organisation. Beroende på hur era behov ser ut kan vi hjälpa er med genomlysning av era existerande processer där vi identifierar och dokumenterar lämpliga förändringsförslag. Vi kan också bistå med både ledning och stöd för implementation av dessa operationella processförbättringar. Det innefattar lösningar som effektiviserar flöden, möjliggör bättre prognostiseringar, ökar möjligheter inom konsolidering samt optimerar resurshantering. Allt med grund ur en analys av er operationella nulägesbild.

Kartläggning och visualisering

De flesta projekt startar med en genomlysning där vi kartlägger och visualiserar era nuvarande processer. Utifrån er operationella nulägesbild bistår vi med att identifiera och dokumentera roll-, rutin- och arbetsbeskrivningar vilka möjliggör en ökad kontinuitet i verksamheten. Våra konsulter hjälper er också skapa en ökad mätbarhet med uppföljningsbara KPI:er med grund i de kartlagda processerna.

Implementation- och integreringsstöd

Datastyrt beslutsstöd har blivit allt mer populärt då det skapar förutsättningar att frångå magkänsla och istället basera beslut på automatiserade rapporter utifrån hård data. Många sitter dessutom på flera system som inte nödvändigtvis är optimerade för att arbeta väl tillsammans. Vi har god vana att driva implementation- och integreringsprojekt där vi minimerar handpåläggning i era processer genom optimering av era nuvarande IT-system. Vårt mål är att optimera er verksamhet och möjliggöra databaserade beslut genom ett ökat helhetsgrepp av era existerande system.

Prognostisering

Möjligheten att prognostisera leveranser och resurser låser upp en ökad kapacitet för optimerad verksamhetsplanering. Manuell övervakning och uppföljning av leveranser är kostsamt och resurskrävande. Implementering av en automatiserad uppföljning av bland annat er incidens- och ärendehantering möjliggör datadriven prognostisering och ökad beslutskompetens. Våra konsulter har god erfarenhet av digitala lösningar som både möjliggör prognostiserade flöden och som frigör resurser till mer värdeskapande arbeten.

Konsolidering

Trender i branschen pekar på ökad konsolidering. Detta medför ett ökat krav på väldokumenterade och optimerade processer. Utöver krav på att följa med i digitaliseringen ser vi även trender i ökad outsourcing. Med granulerade processkomponenter och ökad visualiserad insyn i processer kan vi hjälpa er öka er beställarkompetens, vilken leder till färre kostsamma resurser som behöver hanteras vid offerering och outsourcing.
Referenser inom Förändringsledning och Processoptimering
Telia referens Site Acquisition Sverige
Kurbit - kommunikationsoperatörsbolag i Dalarna