Säkerhet

Vi hjälper dig som berörs av säkerhetsfrågor inom elnät, fibernät, transportsystem, fastighet, industri och mobilnät med olika typer av säkerhet. Din verksamhet är unik och ert säkerhetsarbete berör troligen också flera olika säkerhetsområden.

Fredrik Winbladh

Regionchef Säkehet

Vi har utvecklat en metodik vi kallar för Säkerhetsdiamanten. Den utgår från din verksamhet och dess aktuella regler och branschnormer. Vi utreder, analyserar, projekterar, besiktigar, dokumenterar och projektleder säkerhetsarbete. Vi kan fysisk säkerhet, cybersäkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Med vår goda branscherfarenhet och metodik Säkerhetsdiamanten kan vi både gå på djupet inom ett säkerhetsområde, identifiera beroenden och behålla helheten.

Metodik som utgår från din verksamhet

Vi har lång erfarenhet av säkerhetsarbete tillsammans med våra kunder och känner verksamheter inom telekom, energi och fastighet. Vi har koll på extern påverkan, branschnormer, lagar och regler som exempelvis Säkerhetsskyddslagen och LEK. Säkerhetsdiamanten som metod utvecklas baserat på våra erfarenheter, teknisk kompetens och gällande regering. Den har sin utgångspunkt i din verksamhet.

Inom säkerhet gör vi  förstudier, utredningar och rådgivnin. Vi projektleder, tar fram risk- och sårbarhetsanalys (RSA), säkerhetsskyddsanalys, verksamhetsutveckling, kontinuitetsplan samt nätplanerar och bygger robusta nät.

Fysisk säkerhet

Från förstudier, utredningar och rådgivning till projektering, dokumentation och besiktning av säkerhetssystem. Skalskydd, perimeterskydd, lås- & beslagsprojektering. Passerkontroll, inbrott, överfall, integrerade system. Kameraövervakning. Brand- utrymningslarm, UTM, släcksystem mm.

Personalsäkerhet

För dig med personal med krav om säkerhetsklassning erbjuder vi säkerhetsprövning, bakgrundskontroll, säkerhetsintervju samt årlig bakgrundskontroll och löpande utbildning.

Cybersäkerhet

Förstudier, rådgivning, planering och utförande. Skydd och kontroll, internt och externt kommunikation med erfarna tekniker.

Informationssäkerhet

Skydda och säkerställ tillgängligt, riktighet, konfidentialitet av dokumentation, anläggningstillgångar och annan skyddsvärd information.

Mer information inom Säkerhet

  • All
  • Referenser
  • Segment
Batteripark
Segment
Batteripark

Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före, under och efter etableringen. Till exempel Site Acquisition, projektledning och markberedning.

Datahallar
Segment
Datahallar

Vi kan hjälpa dig som verkar inom stadsnät, energibolag eller nätägare med en säker serverhall, datacenter eller datahall. Först en bra plan och ett beslutsunderlag. Vi underlättar beredningen och kortar tiden fram till beslut, hjälper dig i hur du ska förhålla dig till olika byggstandarder, driftsäkerhetskrav och samt att ta fram upphandlingsunderlag. Dessutom kan vi företräda dig gentemot leverantörer för att korta ledtider och öka kvaliteten från upphandling till att datahallen är färdigbyggd.

Fibernät
Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Lokalnät
Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät
Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Solkraft
Segment
Solkraft

Vi är vana integratörer och kan designa icke koncessionspliktiga nät, så kallade IKN eller microgrids, för enskilda fastigheter upp till hela kvarter. Förstudier, projektledning, prospektering av mark, undersökning av möjlig elnätsanslutning, avtal och tillståndshantering, anslutning till olika delar av elnätet samt projektering av interna elnät och stationer.

Stamnät
Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Stationer
Segment
Stationer

Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både elnätägare och industri. Våra elkonsulter genomför elektriska och mekaniska konstruktionsritningar för stationen och bistår entreprenörer med stöd under både upphandling och genomförande. Våra huvudkompetenser är projektledning, konstruktion, nätberäkning, selektivplaner, störningsutredning, drifttagning, provning och besiktning.

Transportsystem
Segment
Transportsystem

Vinnergis experter inom transportsystem skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder spetskompetens inom teknikområdena El, Signal och Tele. Vi kan bistå i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar såsom förfrågningsunderlag, system-, bygg- och förvaltningshandlingar.

Vindkraft
Segment
Vindkraft

Vindkraft är en av de snabbast växande förnybara energikällorna och är en viktig pusselbit i minskandet av koldioxidutsläpp. Genom lång erfarenhet har våra vindkraftskonsulter utvecklat en kompetens inom samtliga av vindkraftens beröringsområden som infrastruktur, miljö och tillstånd samt nätanslutning och internt kabelnät. Dessutom finns kompetensen att besikta och underhållsplanera.

12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö
Referenser
12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.  

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet
Referenser
Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Alabastern Växjö
Referenser
Alabastern Växjö

Under detta projekt ansvarade Vinnergi för projektering av el- och teletekniska system för renovering och energieffektivisering av 210 lägenheter i området Araby. Bland annat byttes ventilationen till energieffektiva värmeåtervinnande aggregat. Energianvändningen beräknas därmed halveras, från 150 kWh till 75 kWh.

Äldreboendet Skärvet i Växjö
Referenser
Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Arenahotellet i Uppsala
Referenser
Arenahotellet i Uppsala

Nybyggnation av Arenahotellet i Grändby Uppsala. Total yta ca 9000 m². Projektet innefattade 200 st hotellrum varav 180 bestod av prefabricerade rum med färdiga installationer av storkök, matsal, lounge, lobby, konferensavdelning, spa-avdelning, takterass, fasadbelysning och omgivningsbelysning. Vi  ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, exempelvis RGB-belysning med styrsystemet Helvar, solceller och takvärme.

Campus Vipan byggnad N31 i Lund
Referenser
Campus Vipan byggnad N31 i Lund

På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.

Campus Vipan, byggnad Q i Lund
Referenser
Campus Vipan, byggnad Q i Lund

På Campus Vipan i Lund genomförs en satsning på att utveckla den befintliga gymnasieskolan, bland annat genom nybyggnationen byggnad Q. Den nya byggnaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2022-2023, och består av bibliotek, kök, matsal och utbildningslokaler fördelat på 3 plan. Under detta projekt ansvarar Vinnergi för projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem. Även framtagning av rambeskrivning för hissar ingår i uppdraget. Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö
Referenser
Cityterrassen – svanenmärkt bostadshus i Malmö

Projektering av el- och telesystem för nybyggnad av bostadshuset Cityterrassen i centrala Malmö, med tillhörande parkeringsplatser samt centrumverksamhet. I uppdraget har det även ingått framtagning av rambeskrivning för hissar och solceller.

Detaljprojektering för batterifabrik
Referenser
Detaljprojektering för batterifabrik

Vinnergi ansvarade för detaljprojektering samt framtagning av systemhandling för nybyggnation av en av Sveriges batterifabriker. Projektet avsåg komplett projektering av samtliga elektrotekniska fastighetsinstallationer, effektberäkningar för processanläggning, UPS anläggningar och reservkraftaggregat. Dessutom skötte vi projektledning på plats, installationssamordning samt dokumentsamordning i både digital och pappersform. 

Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence
Referenser
Detaljprojektering för Havstornet, Index Residence

Norrtäljes nu högsta byggnad blir med sin unika guldiga fasad ett självklart landmärke på orten. 119 moderna lägenheter, med direkt anslutning till vatten och vacker utsikt mot både Norrtäljes stadskärna och skärgården. I det här projektet ansvarade Vinnergi för rambeskrivning av el- och telesystem, samt detaljprojektering av el- och telesystem.

Detaljprojektering för kvarter Bageriet
Referenser
Detaljprojektering för kvarter Bageriet

På uppdrag av Rewel AB ansvarade Vinnergi för detaljprojektering av el-och teletekniska system vid ombyggnad av Bageriet. Total yta ca 9000 m². Bageriet har utsikt över Djurgården, Stockholms stad samt skärgården och är även belönat för ”Bästa ombyggnadsprojekt i Sverige”. I början på 1900-talet bedrevs uteslutande bageriverksamhet på kvarnholmen och en stor fabrik för tillverkning av hårdbröd och spisbröd uppfördes. Idag, nästan 100 år senare, så har många av dessa byggnader gjorts om, byggts ut och skapat ett av Stockholms mest eftertraktade bostadslägen.

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar
Referenser
Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva
Referenser
Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Elprojektering av kvarteret Abborren 2 – Malmö
Referenser
Elprojektering av kvarteret Abborren 2 – Malmö

Vinnergi har fått i uppdrag av el-entreprenören Caanel AB att utföra elprojektering för kvarteret Abborren 2 – ett bostadsprojekt som kommer ta form vid Citadelssvägen vid ett av Malmös mest attraktiva områden. Projektet omfattar 182 exklusiva lägenheter samt garage, och har en total yta på 22 000 m2. Projekteringen har utförts i programmet Revit.

Förskolan Äventyret i Växjö
Referenser
Förskolan Äventyret i Växjö

Projektering av el- och teletekniska system samt kostnadsberäkning för nybyggnad av Förskolan Äventyret i Växjö. Förskolan har fem avdelningar i två plan och mottagningskök. Total yta på 1 280 m2 med plats för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver. Bland annat projekterade våra elkonsluter kraft, belysning, kanalisation, brandlarm inbrottslarm och passagesystem.

Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå
Referenser
Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. I projektet ingår även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan. Vinnergi tar fram planritningar för bland annat kanalisation, solcellsanläggning, passersystem och teletekniska anläggningar.