Välj en sida

Personuppgiftspolicy

 

Inledning

Den här policyn beskriver hur Vinnergi hanterar personuppgifter från och med 2018-05-25.

Syfte

Vinnergi värnar om personlig integritet. Vi vill att du som kund, leverantör eller annan intressent ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Den utgår från den gällande dataskyddslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation) och tydliggör hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter.

Målet med policyn är att informera dig om hur vi behandlar personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Personuppgifterna behandlas i första hand för att Vinnergi ska kunna fullfölja sina åtagande gentemot sina beställare. Vår målsättning är att behandla så få personuppgifter som möjligt och endast de som krävs för att genomföra uppdraget. Vissa kontaktuppgifter behövs för att exempelvis kunna svara på frågor angående pågående projekt eller vid marknadskommunikation samt utföra kund- och leverantörsundersökningar.

Riktlinjer

Rättslig grund för hanteringen

Vinnergi hanterar endast personuppgifter när vi har rättslig grund eller när vi har ett intresse av att använda uppgifterna för att utveckla, förbättra eller säkerställa våra tjänster. Rättslig grund anser vi att vi har när vi behöver upprätta tex markupplåtelseavtal och intrångsersättning eller på annat sätt samla in personuppgifter för att kunna färdigställa kundens projekt. Personuppgifter som inte längre behövs för att fullgöra våra åtagande kommer också att tas bort.

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer och e-postadress. Information av lagfarna ägare, adress för fastigheter för markupplåtelse och värderingar. Information om din elanläggning/fastighet. Avtalsrelaterad information i kund- och leverantörssyfte. Övrig frivilligt lämnad information.

Samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att de inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Exempel på hur vi samlar in personuppgifter

Uppgifter som vi hämtar från våra uppdragsgivare. Uppgifter som vi hämtar från Lantmäteriets Fastighetsregister. (Lantmäteriet tar ställning till sökandens ändamål med stöd av fastighetsregisterlagen (2000:224) och om den efterfrågade informationen är sådan att den kan tillhandahållas. Sökande ska vara den aktör som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.) Uppgifter som vi får när du anlitar VINNERGI. Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra utbildningar. Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar. Uppgifter som vi får när du skickar e-post till oss. Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandling av personuppgifter
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I de fall vi hanterar personuppgifter åt någon annan, så arbetare vi enligt deras biträdsavtal. I de fall vi hantera känsliga personuppgifter har vi extra behörighetskontroller, vilket bara fåtal medarbetare har tillgång till. Detta innebär ett högre skydd för dessa personuppgifter. Vinnergi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Vinnergis system som hanterar personuppgifter. Anställda på Vinnergi samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Vinnergi interna rutiner

Personuppgifter lämnas ut

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal, som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om just dig. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig. Du har i vissa fall rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och då kommer Vinnergi att upphöra med behandlingen om inte rättslig grund finns.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in. Om uppgifterna sparats med ditt samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Ansvar

Vinnergi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in, behandlar, lagrar och att dina rättigheter tillgodoses. Personuppgiftsansvarig är utsedd att se till den registrerades rättigheter och integritet följs upp så att personuppgifter blir korrekt behandlade.

Rättelse och insyn

Vid notering av felaktiga uppgifter sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Vill du ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor angående vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta personuppgiftsansvarig via e-post personuppgifter@vinnergi.se.

Klagomål

Frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller om du anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post personuppgifter@vinnergi.se.

 

Tillägg 24 juni 2024

Webbplats, webbtjänster och kundsystem

Vi samlar in och använder personuppgifter på vår webbplats, sociala medier och andra liknande webbtjänster samt vårt kundsystem. Har du frågor? Kontakta oss enkelt på Vinnergi AB, org.nr 556713-7962, Sankt Larsgatan 3, 58224 Linköping, Sverige. E-post: personuppgifter@vinnergi.se.

Vilken data samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, men också från andra källor, som offentliga databaser eller tredje part, för att uppdatera och analysera våra register.

Webbplats

När du besöker vår webbplats sparar vi exempelvis vilken sida du kom ifrån, vilka delar av vår webbplats du besöker, datum och tid för ditt besök samt information om din enhet, t.ex. typ, operativsystem, skärmupplösning, språk, land, webbläsare och din IP-adress.

När du gör vissa saker på vår webbplats, som att begära åtkomst till innehåll eller fylla i ett kontaktformulär, kan vi be om ditt namn, e-postadress, information om din organisation och din förfrågan.

Cookies

Med ditt samtycke kan vi använda cookies när du använder våra webbtjänster. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Sociala medier

När du använder sociala medier kan du välja att dela din profilinformation, dina kontakter, följare och klick med oss. Om du följer våra uppdateringar kan vi skicka dig inbjudningar till spännande evenemang och nyheter.

E-post

När du får e-post från oss använder vi smarta verktyg för att se när du öppnar meddelandet eller klickar på länkar. På så sätt kan vi göra våra utskick ännu bättre och mer intressanta för dig.

Undersökningar

Ibland skickar vi ut enkäter för att få veta vad du tycker. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv om du vill svara och dela med dig av dina tankar.

Profilering

Vi använder data om vad du gillar och har läst på vår webbplats för att skapa en personlig profil för dig. Med den informationen kan vi göra vår marknadsföring och våra erbjudanden ännu mer relevanta och intressanta för just dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Svara på dina förfrågningar och skicka e-post, inbjudningar och information
  • Genomföra marknadsföring och marknadsundersökningar
  • Anpassa din upplevelse och förbättra våra tjänster

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje parter förutom när det är nödvändigt, till exempel med:

  • Tredjepartsleverantörer som administrerar webbtjänster som vår webbinarieplattform eller sociala medier som LinkedIn.
  • Affärspartners som reklambyrå.
  • Myndigheter när det krävs enligt lag.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Om dina personuppgifter stjäls från oss eller en av våra tjänsteleverantörer, till exempel vid en cyberattack, betraktas detta som force majeure. Vårt ansvar för skador, direkta eller indirekta, som följd av en sådan incident är begränsat till ett (1) prisbasbelopp.

Rättslig grund för behandling

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi har ett legitimt intresse, behöver följa lagar, lösa tvister eller upprätthålla avtal. Därefter raderar vi dem. Vill du att vi raderar dina uppgifter tidigare? Hör av dig så fixar vi det.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften de samlades in för, men maximalt i tre år efter din senaste interaktion med oss. Om du avprenumererar från våra tjänster, sparar vi dina uppgifter för att säkerställa att inga fler utskick görs till dig.