Välj en sida

Code of Conduct

Affärsetiska riktlinjer/uppförandekod (”Code of Conduct”) Vinnergi ansvarar för konsekvenserna av beslut som fattas och aktiviteter som sker inom ramen för vår affärsmässiga verksamhet. Vårt ansvar gäller i de sammanhang vi är affärsmässigt verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i vidare mening. Vinnergi har som ambition att bidra till att FNs Globala Mål kan uppnås.

För att underlätta för alla medarbetare att agera korrekt och ansvarsfullt i alla situationer har vi slagit fast ett antal regler, för hur vi förutsätts agera i vår roll som medarbetare/chefer i Vinnergi. Dessa ska därför ses som vägledning och komplement till den enskildes goda omdöme och förmåga att i varje situation agera ansvarsfullt och korrekt, såväl i enlighet med gällande lagstiftning som etiskt och moraliskt.

  • Vår verksamhet bedrivs med stor integritet och hög moral.
  • Vi följer de lagar, förordningar och regleringar som gäller där vi är verksamma.
  • Vi respekterar ”Declaration of Human Rights” (mänskliga rättigheter) såsom den fastlagts av FN och förbinder oss att iaktta ansvar mot människor, anställda, kunder eller andra.
  • Vi känner till och bidrar till att uppfylla FNs Globala Mål för en hållbar utveckling.
  • Vi är kommunikativa och öppna avseende information till dem som direkt berörs av vår verksamhet samt kommunicerar med utomstående parter på ett sakligt och effektivt sätt.

DISKRIMINERING

Vinnergi är motståndare till varje form av diskriminering och erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett etnicitet, religion, kön, ålder, funktionshinder familjeförhållanden samt sexuell läggning. Vi arbetar för att motverka varje form av diskriminering på arbetsplatsen (den egna eller hos uppdragsgivare och kunder) eller i behandlingen av anställda (egna eller uppdragsgivares och kunder). Vi har nolltolerans mot varje form av fysiskt eller verbalt trakasseri på arbetsplatsen.

 

ARBETSMILJÖ

Vinnergi erbjuder en god arbetsplats och värnar om medarbetarnas hälsa, trivsel och utveckling. Detta innebär att utformningen av arbetsplatser, den utrustning/de hjälpmedel som används, de arbetsbeskrivningar som finns och skapas, det uppträdande vi har gentemot varandra, den kompetensutveckling som erbjuds och genomförs och i alla övriga arbetsmiljörelaterade frågor ska Vinnergi främja trivsel och utveckling och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

 

IRREGULJÄR ARBETSKRAFT

Vinnergi tolererar inte barnarbete eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs. Barn får inte ekonomiskt utnyttjas eller utföra arbete som kan vara skadligt eller som hindrar barnets utbildning eller kan äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala rättigheter. Vi anlitar aldrig personer under 15 år även om det skulle vara tillåtet på vissa marknader. Vi skall istället om möjligt stötta sommarjobb, lärlingsinitiativ, praktik och andra former av lärande i arbete (LIA), Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) samt utbildningsrelaterade initiativ såsom praktisk arbetslivsorientering (PRAO), eller liknande.

 

INTRESSEKONFLIKTER

Vinnergi respekterar den enskilde medarbetarens rätt till privatliv och privata intressen utanför arbetslivet men kräver i gengäld öppenhet och lojalitet inför företaget och dess intressen. Det står den anställde fritt att ha, utöva och sprida privata åsikter. Dock är det otillåtet för medarbetaren att under arbetstid, på arbetsplatsen, inför eller gentemot kollegor försöka värva anhängare av sina åsikter om dessa åsikter strider mot denna, eller andra policys, på Vinnergi. Likaså är det otillåtet att i sådana sammanhang visa upp, koppla ihop sig själv eller sina åsikter med Vinnergi som bolag, dess anställda eller dess logotype. Den enskilde skall också undvika att öppet och under arbetstid bära symboler av religiös eller politisk natur som kan uppfattas stötande för andra människor. Den enskilde medarbetaren förväntas inte låta personliga intressen påverka arbetet eller personliga vinningsintressen få företräde framför arbetet i Vinnergi. Vidare skall en medarbetare eller chef undvika att medverka i en beslutsprocess ifall den egna opartiskheten kan ifrågasättas. Sådana intressekonflikter skall så långt möjligt undvikas. En intressekonflikt kan exempelvis omfatta kunder, leverantörer, samarbetspartners, konkurrenter eller annan affärsverksamhet.

 

TYSTNADSPLIKT

Vinnergi tillämpar en princip om tystnadsplikt för anställda och underkonsulter. Denna tystnadsplikt är baserad på skriftliga avtal mellan företaget och anställda, mellan Vinnergi och kund eller slutkund, dessa affärsetiska riktlinjer samt överensstämmelser med gällande lagstiftning. Tystnadsplikt omfattar allt som kan ge utomstående tillgång till konfidentiell information. Den innebär även att försiktighet skall iakttas rörande diskussion om företagets inre angelägenheter. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag/anställning så länge som informationsmaterialet kan anses vara konkurrensömtåligt eller på annat sätt konfidentiellt och minst 24 månader efter avslutad anställning.

 

FÖRETAGSHEMLIGHETER

Som anställd av Vinnergi, eller som underkonsult, hanterar man information som enligt lagen om företagshemligheter (FHL) är Vinnergi:s egendom, och per definition är en företagshemlighet. All information som kommer till medarbetares kännedom inom ramen för sin anställning, eller uppdrag, på Vinnergi är konfidentiell, om det inte är uppenbart att den är allmänt känd utanför Vinnergi. Ofta kommer anställda också i kontakt med kunders information och dokumentation, varvid samma regler gäller. All dokumentation och information skall behandlas, lagras, spridas och användas med försiktighet. Den som inom ramen för sitt uppdrag skapar dokument skall använda sekretessmärkning för känslig dokumentation, t.ex. ”Konfidentiell” där tillämpligt. Alla anställda och underkonsulter har också ett ansvar att bara sprida den information man får tillgång till, både från Vinnergi och från kund, till den som behöver den för sitt arbete. Alla anställda har också ett personligt ansvar att aktivt undvika att ta del av information som man uppenbarligen inte har användning för inom ramen för sitt arbete eller uppdrag.

 

HANTERING AV PERSONDATA

Vinnergi skall behandla personlig information med försiktighet och i alla förekommande fall följa EUs förordnande General Data Protection Regulation (GDPR), oberoende av om anställda, underkonsulter, kunder eller konkurrenter avses. Registrering/behandling av personuppgifter skall begränsas till det absolut nödvändiga för effektiv och ändamålsenlig kundhantering, marknadsaktiviteter och HR-administration.

 

MATERIELL EGENDOM

Vinnergi har som krav att chefer, medarbetare och underkonsulter skall följa företagets regler om säker hantering och förvaring av IT-resurser samt tillgång till elektroniska resurser och dokument. Utrustning tillhörig företaget får användas för personliga syften förutsatt att det inte inkräktar på någon riktlinje/policy/regel fastlagd av företaget. Immateriella rättigheter Vinnergi skall följa och respektera alla tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och traktat beträffande skydd för immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Detta innebär att vi alltid skall respektera andras immateriella rättigheter och sålunda leverera våra konsulttjänster utan obehörigt utnyttjande eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

 

KOMMUNIKATION/MEDIER

Vinnergi har som krav att all information från företaget skall vara saklig, pålitlig och korrekt samt som målsättning att den skall hålla hög professionell och etisk standard. Varje chef eller medarbetare som i sitt arbete hanterar information ansvarar för att detta uppnås. Likaså har varje chef och medarbetare ett ansvar att vårda Vinnergi:s, och våra kunders, varumärke och integritet vid omnämnande utanför Vinnergi:s direkta kontroll, såsom privata sociala medier, hemsidor, i bildsamanhang eller liknande. Huvudregel vid externa förfrågningar/påstötningar från utomstående konsulter, journalister eller liknande är att hänvisa till utsedd chef eller VD.

 

KONKURRENS

Vinnergi önskar rättvis och öppen konkurrens i alla sammanhang och på alla marknader där företaget är verksamt. Chefer, medarbetare eller underkonsulter hos Vinnergi får under inga omständigheter förorsaka eller medverka till brott mot gällande konkurrenslagstiftning eller regelverk, exempelvis olovligt prissamarbete eller olovlig marknadsindelning.

 

KORRUPTION

Vinnergi tar avstånd från varje form av korruption. Chefer och medarbetare i Vinnergi får aldrig under någon omständighet erbjuda eller erhålla olovliga eller orättfärdiga penninggåvor och inte heller ta emot eller erbjuda andra former av gottgörelser för att på så sätt uppnå affärsmässiga eller privata fördelar, för företaget, för sig själv eller för andra. Chefer eller medarbetare får inte heller använda sig av mellanhänder för betalningsförmedling till någon, på sätt, som kan anses vara förknippat med mutbrott eller korruption.

 

VINNERGI OCH GÅVOR/ARTIGHETSGESTER

Vinnergi uppmanar till försiktighet när det gäller att acceptera eller att erbjuda gåvor eller andra artighetsgester från eller till utomstående. Chefer eller medarbetare får under inga omständigheter acceptera, eller erbjuda, gåvor eller gottgörelser om det kan misstänkas vara ägnat att direkt påverka affärsmässiga beslut. Det rekommenderas att alltid rådgöra med närmaste chef eller VD vid tveksamhet.

 

SANKTIONER MOT RYSSLAND OCH RYSKA INTRESSEN

Europeiska Unionens Råd har den 8 april 2022 antagit förordningen (EU) 2022/576 om ändring av förordningen (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina . Genom förordningen från den 8 april införs ytterligare sanktionsbestämmelser, bl.a. ett förbud mot att i vissa fall tilldela och fullgöra kontrakt som omfattas av reglerna om offentlig upphandling.

Enligt sanktionsbestämmelsen är det från och med den 11 oktober 2022 förbjudet att fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt till eller i förhållande till:

  • Ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer,enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1, eller
  • fysiska eller juridiska personer,enheter eller organ som agerar för,eller påuppdrag av, en enhet som avses i punkt 1 eller 2.

Förbudet gäller även åberopad kapacitet och underleverantörer vars kapacitet åberopats i upphandlingen om dessa står för mer än 10 procent av kontraktets värde. Som leverantör till Vinnergi vill vi därför uppmärksamma er på att ni bör ha kontroll, bevakning och rutiner för att kunna påvisa att ni inom er organisation inte träffas av sanktionerna. Ni behöver även ha kontroll, bevakning och rutiner för att säkerställa att era eventuella samarbetspartners enligt ovan inte heller omfattas av sanktionerna.