Batteripark

Funderar du på att bygga batteripark? Smart! Med oss får du hjälp med teknisk expertis före, under och efter etableringen. Till exempel Site Acquisition, projektledning och markberedning.

Martin Ansell-Schultz

Affärsutvecklare hållbara energisystem
+46 73 054 0341

Batteripark passar dig som:

Är verksam inom förnybar energiinfrastruktur

Du som arbetar med solceller eller annan förnybar energiinfrastruktur har mycket att vinna på att bygga batteripark. Efterfrågan på förnybar energi är stor, och där kan batteriparken stötta upp ditt förnybara energisystem och optimera intäkter till dig som äger parken. Utöver detta finns det även inkomstmöjligheter inom stödtjänster.

Industri- eller fastighetsägare

Du som äger en industri eller större fastighet, som kanske även har installerat solceller på taket, har mycket att vinna på att bygga ett batterilager eller en hel batteripark. Ett batteri hjälper dig nämligen att optimera din eleffektanvändning, vilket sänker dina abonnemangskostnader och även möjliggör en fossilfri reservkraft. Utöver detta finns det även inkomstmöjligheter inom stödtjänster.

Markägare

Är du markägare med bra anslutningsmöjligheter på din fastighet, t.ex. en transformatorstation på din mark, finns det stort intresse hos aktörer på marknaden för att arrendera denna mark till fördelaktiga priser. Här kan vi hjälpa till att förmedla kontakt.

Så här får du hjälp att etablera batteripark: 

Platsprojektering (eller Site Acquisition)

Våra platsprojektörer hjälper dig hitta en bra placering, och tar hand om alla avtal och tillstånd som behövs. Det funkar så här: Först letar vi efter en lämplig site för batteriparken och förhandlar med markägare om avtalet. Sedan ansöker vi om tillstånd från kommunen samt ett 12.6. tillstånd från länsstyrelsen.

Anslutningsärenden

När du ska etablera batteripark behöver den anslutas till elnätet på ett effektivt och säkert sätt. Vi hanterar anslutningsärendet och tar hand om alla tillstånd som behövs.

Teknisk expertis i upphandling

Vi stöttar dig med teknisk expertis under upphandlingen av batteriparken. Du får stöd genom hela processen, från kravspecifikationer, förfrågningsunderlag och utvärdering av leverantörer till förhandlingar och kontraktsförvaltning.

Projektledare på site

Vi är din projektledare på plats på siten. Du får dedikerad support i projektet, övervakning av arbetsprocesser och samordning av entreprenörer. Projektkvaliteten och tidplanen säkerställs effektivt för att uppnå dina mål.

Teknisk projektledare och kvalitetskontroller

Du får en teknisk projektledare som även ansvarar för fortlöpande kvalitetskontroll. Det betyder att någon övervakar och dokumenterar projektet utifrån ett tekniskt perspektiv för att säkerställa högsta kvalitet under hela processen, och dessutom underlätta slutbesiktning.

Markberedning

Få hjälp med markberedning. Vi tar hand om allt, från planering och förberedelse av marken till att skapa en säker och skyddad site. Till exempel att installera stängsel runt din byggplats.

Mer information inom Batteripark

  • All
  • Tjänster
Avtal- och tillståndshantering
Tjänster
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Projektledning
Tjänster
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Projektutveckling energisite
Tjänster
Projektutveckling energisite

För att möta de växande kraven på hållbara energilösningar behövs fler och större energianläggningar. Men vart ska de placeras? Med Vinnergi som partner i marknanskaffnings-processen hjälper våra projektörer dig att hitta, avtala och planera för de siter din energianläggning behöver (oavsett om det är batteripark, batterilager eller solcellsanläggningar). 

Säkerhet
Tjänster
Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.