Våra senaste referenser

Scanmast referenscase Communicate

Site Acquisition åt Scanmast – för bredbandstäckning på glesbygden

Post- och telestyrelsen har som mål att få full mobil- och bredbandstäckning i glesbygden, med visionen att hela Sverige ska ha tillgång till bredband. Därför ska Telia etablera 130 master i Värmland, Uppsala, men framför allt i norra Sverige och fjällvärlden. För att kunna sätta upp alla dessa master på siter i glesbygden har Scanmast gett Vinnergi i uppdrag att utföra Site Acquisition. En helhetslösning som infattar specialistkompetens av tillstånd, bygglov och avtal.

Införande av dpcom Sundbyberg

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.

Inplacering referens communicate

Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2

Vinnergi har av Tele2 fått förtroendet att hantera deras inplaceringar genom att förvalta och administrera uppdragsgivarens master och torn i hela Sverige. Uppdraget innefattar bland annat att hantera både nya och befintliga hyresgäster, hantera ansökningar och avtal för alla hyresgästerna samt att beräkna masternas viktkapacitet inför inplacering av nya antenner. Genom att Tele2 anförtror förvaltning och administration av deras master och torn till Vinnergi avlastas Tele2, vilket tillåter dem att fokusera på deras egna viktiga 5G rollout samt kapacitetsutöka nätet där det behöver förstärkas.
Med Vinnergi som ansvarig för Inplaceringsaffären hos Tele2 har vi möjlighet att verka för ett gott samarbetsklimat operatörer emellan.

Cytiva refrens living

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Fiberrullar

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Ortnamnsmärke: Björkäng

Modernisering av byanät för Varberg Energi

När Varberg Energi köpte upp ett gammalt byanät gav de Vinnergi i uppdrag att ta fram förslag och budget för en modernisering och utbyggnad av nätet, samt att hitta lösningar för att kunna göra detta på det mest kostnadseffektiva sättet.

carlslundsskolan dag living

Carlslundsskolan i Umeå

Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. I projektet ingår även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan.

Löpöglan i Malmö

Kvarteret Löpöglan

Vinnergi genomförde detta projekt i samarbete med RSA-EL i Malmö. Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniska system, data samt passageanläggning med porttelefon och tagg-läsare vid nybyggnation av 44 exklusiva bostadsrätter. Under projektets gång dök en utmaning upp i samband med förläggning av ledningar mellan huskropparna i ett orangeri, som löstes genom att en ursparning togs fram där vi kunde förlägga våra ledningar i.

Smygmaskan referenscase Living

Kvarteret Smygmaskan

I Hyllie bygger MKB ett halvt kvarter med bostäder inom fastigheten Smygmaskan 2. Under detta projekt har Vinnergi ansvarat för projektering av el-och teletekniska system för data, kabel-TV samt passageanläggning. Projektet innefattade nybyggnation av 75 hyresrätter och var det första projektet vi genomförde i samarbete med RSA-EL.

Kvarteret Ådan i Lund

Projektering av el- och teletekniska system för Kvarteret Ådan Väster – Lund

På uppdrag av RSA-EL ansvarade Vinnergi för projektering av el- och telesystem för bostadsprojektet kvarteret Ådan i Lund. Projektet Ådan är ett lågenergihus som byggs i den attraktiva stadsdelen Väster i Lund och består av yteffektiva 2:or och 3:or. Byggnaden har dessutom solceller på taket, och med utgångspunkt i leverantörens underlag har Vinnergi projekterat kraftanslutningen i solcellsanläggningen.