Välj en sida

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Sjöfruskolan Umeå

Plats: Löparö
Uppdragsgivare: Vattenfall eldistribution
Segment: Lokalnät
Period: 2021

Kontakt Vinnergi

Namn: Jonas Ekman
Telefon: +46 70 313 0842
Mail: jonas.ekman@vinnergi.se

Beskrivning av projektet

Vinnergi har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB fortsatt vädersäkra Löparö i södra delen av Norrtälje kommun. Jonas Ekman har ansvarat för elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön. På en ö är det utmanande att få ner all kabel i marken då det riskerar att bli extremt kostsamt. Utmaningen har varit att hitta en balans där villkor och krav från beställare uppfylls till en rimlig kostnadsbild för att minska framtida eventuella störningar i elnätet. Vidare har vi även hanterat upphandlingsunderlag till beställare för entreprenör. Avslutningsvis har Vinnergi byggt in ytterliggare rundmatningsmöjlighet med fjärrstyrning, hanterat strandskyddsdispenser, gjort beställning av de nya näststationerna med erforderliga funktioner samt skött kontakt och avtal och överenskommelser med markägare.

Tjänster

  • Beredning och projektering av elnät
  • Avtal- och tillståndshantering
  • Projektledning

Vill du veta mer?

  Växel: +46101024400

Mer information inom:

  • Alla
  • Segment
  • Tjänster
Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Beredning av elnät Tjänst
Beredning av elnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis elkraftkonsulter täcker alla spänningsområden och har lång erfarenhet av beredning i alla typer av elnät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Våra elkraftkonsulter tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Projektering inom elkraft Tjänst
Projektering inom elkraft

Våra projektörer har erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska konsulter kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av en den enskilda kunden. Vi utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. Våra elnätsprojektörer har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.

Projektledning Tjänst
Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Avtal- och tillståndshantering Tjänst
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.