Välj en sida

Projektering inom elkraft

Vinnergis projekteringskonsulter har erfarenhet, bredd och insikt vilket erbjuder en komplett kompetensbas av elnätstjänster inom projektering som nätberäkning och nätanalys. Våra tekniska projektörer kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden. Våra elnätsprojektörer utgår från kundens tekniska riktlinjer och krav på hur en projektering ska ske i elnätet. De har lång erfarenhet av modellering, olika typer av förstudier och utredningar samt dokumentation. Dessutom kan våra kraftkonsulter stötta med förfrågningsunderlag, upphandlingsstöd och rådgivning.

Förprojektering

Vinnergis elkraftkonsulter erbjuder förprojektering inför projektering.

Nätberäkning och nätanalys

Våra elkonsulter utför nätanalyser och nätberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt.

Modellering

Våra elkraftkonsulter modellerar elnätet för att exempelvis utvärdera nuvarande lösningen eller designen av nya investeringar.

Förstudier, utredningar, rådgivning

Vinnergis elingenjörer genomför förstudier, utredningar och rådgivning.

Inmätning och utsättning

Vid inmätning och utsättning använder vi oss av toppmoderna GPS-instrument med cm-noggrannhet och även av drönare där dessa är effektiva vid inmätning av större markytor och framställning av terrängmodeller.

Beslutstöd

Våra kraftkonsulter tar fram beslutstöd som ni tryggt kan luta er mot.

Upphandling

Vi stöttar eller ansvarar helt för upphandlingsprocessen i delar av eller hela projekt.

Förfrågningsunderlag

Våra kraftkonsulter tar fram ett förfrågningsunderlag att använda som underlag för exempelvis upphandlingar.

Dokumentation

Vinnergis elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom Elkraft

Referenser energy
Mer information inom Projektering inom elkraft:
  • Alla
  • Segment
  • Referenser
Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Stationer Segment
Stationer

Vi är experter på regionnätsstationer, avancerade lokalnätsstationer samt stamnätsstationer och arbetar på uppdrag av både elnätägare och industri. Våra elkonsulter genomför elektriska och mekaniska konstruktionsritningar för stationen och bistår entreprenörer med stöd under både upphandling och genomförande. Våra huvudkompetenser är projektledning, konstruktion, nätberäkning, selektivplaner, störningsutredning, drifttagning, provning och besiktning.

Projektering av el- och fibernät för Dala Energi Referens
Projektering av el- och fibernät för Dala Energi

Vinnergi levererar en effektiv projektering och förläggning av både el- och fibernät för Dala Energi. Detta blir möjligt eftersom vi erbjuder och levererar kompetens inom både el- och fibernät från två affärsområden inom bolaget (Power och Commmunicate). Den här kombinationen tjänster skapar ett högre värde än om tjänsterna köpts var och en för sig, men till en lägre kostnad. För Dala Energi innebär detta att samförläggningen av el- och fibernät optimeras samt att kostnaderna minskar under projekterings- och byggnationsfasen.

Konstruering av kontrollutrustning för ett nytt GIS-ställverk Referens
Konstruering av kontrollutrustning för ett nytt GIS-ställverk

Vinnergi har konstruerat kontrollutrustningen för ett nytt 50kV GIS-ställverk med tillhörande nollpunktsreaktor för E.ONs regionnätstation i Torsebro i östra Skåne.