Vinnergis elkraftkonsulter nätanalys

Vi utför strategiska elnätsanalyser och elnätsberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt. Våra elkraftkonsulter gör analyser och framtidsprognoser som skapar de bästa förutsättningar för din organisations framgång.

Vid elnätsanalys krävs både helhetsperspektiv och spetskompetens. Många kunder utmanas av tillväxten i förnybar energi, datahallar och laddningsstationers nya infrastruktur. Vi på Vinnergi hjälper till att skapa de bästa förutsättningar för din organisations framgång, genom att utnyttja den kunskap och samarbetsförmåga som finns över våra affärsområden. Inom elnätsanalys kan våra kraftkonsulter bland annat hjälpa till med;

  • Utredningar
  • Strategisk analyser
  • Nätplanering
  • Nätstrategier
  • Beslutsstöd
  • Selektivplaner

Låt oss kontakta dig om

Elnätsanalys

Växel: +46101024400

Referenser inom Elkraft

No content found

Referenser energy

Segment för Elnätsanalys

vinnergi segment lokalnät

Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

vinnergi segment regionnät

Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Vinnergi segment stamnät

Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.