Beredning av elnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Vi tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Beräkningar av elnät

Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden.

Kalkyl och materiel

Vi kalkylerar projekt och materiel i samband med elnätsberedning, vilket bidrar till en trygg process med framgångsrikt slutresultat.

Avvägning och stolpplacering

Våra beredare har lång erfarenhet av avvägning och stolpplacering och tar fram underlag för en ledningsgatas sträckning och placering av stolpar.

Skogsvärdering och intrångsersättningar

Vi hjälper er värdera skog och betala ut ersättningar för markintrång, samt sköter kontakterna med markägare och myndigheter.

Avtal och tillstånd

Våra kraftkonsulter kan behandla det mesta inom avtal- och tillståndshantering som ex. bygglov.

Markundersökningar

Vi genomför markundersökningar för att se möjligheterna för beredning av elnät.

Utbetalning och inskrivning

Vi hanterar utbetalningar och inskrivningar av servitut hos Lantmäteriet och sköter kontakten med markägare.

BAS-P/U

Vi har byggarbetsmiljösamordnare för både planeringsfas (P) och för utförandefas (U).

Dokumentation

Våra elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom elkraft

 

Referenser energy
Mer information inom Beredning av elnät:
  • All
  • Segment
  • Referenser
Lokalnät
Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät
Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Stamnät
Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Projektering av el- och fibernät för Dala Energi
Referenser
Projektering av el- och fibernät för Dala Energi

Vinnergi levererar en effektiv projektering och förläggning av både el- och fibernät för Dala Energi. Detta blir möjligt eftersom vi erbjuder och levererar kompetens inom både el- och fibernät från två affärsområden inom bolaget (Power och Commmunicate). Den här kombinationen tjänster skapar ett högre värde än om tjänsterna köpts var och en för sig, men till en lägre kostnad. För Dala Energi innebär detta att samförläggningen av el- och fibernät optimeras samt att kostnaderna minskar under projekterings- och byggnationsfasen.

Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution
Referenser
Vädersäkrat Löparö elnät åt Vattenfall eldistribution

Vinnergi har fortsatt vädersäkra Löparö. Elprojektering  och beredning med utgångspunkt från befintligt nät för uppnå kundens önskemål om ökad vädersäkring och redundans med alternativa matningar till och på ön.Vi har hanterat upphandlingsunderlag, strandskyddsdispenser, beställt nya näststationerna samt skött markavtal.