Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet av beredning i alla typer av nät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Vi tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Beredning av elnät

Växel: +46101024400

Beräkningar av elnät

Vinnergis tekniska konsulter har lång erfarenhet inom nätberäkning och nätanalys och kan vara behjälpliga vid allt från transmission ner till anslutning av den enskilda kunden.

Kalkyl och materiel

Vi kalkylerar projekt och materiel i samband med elnätsberedning, vilket bidrar till en trygg process med framgångsrikt slutresultat.

Avvägning och stolpplacering

Våra beredare har lång erfarenhet av avvägning och stolpplacering och tar fram underlag för en ledningsgatas sträckning och placering av stolpar.

Skogsvärdering och intrångsersättningar

Vi hjälper er värdera skog och betala ut ersättningar för markintrång, samt sköter kontakterna med markägare och myndigheter.

Avtal och tillstånd

Våra kraftkonsulter kan behandla det mesta inom avtal- och tillståndshantering som ex. bygglov.

Markundersökningar

Vi genomför markundersökningar för att se möjligheterna för beredning av elnät.

Utbetalning och inskrivning

Vi hanterar utbetalningar och inskrivningar av servitut hos Lantmäteriet och sköter kontakten med markägare.

BAS-P/U

Vi har byggarbetsmiljösamordnare för både planeringsfas (P) och för utförandefas (U).

Dokumentation

Våra elnätsberedare är experter på elnätsdokumentation i olika dokumentationssystem och driftsystem.

Referenser inom elkraft

Referenser energy

Segment inom Beredning av elnät

 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom t.ex. digital teknik och automatisering, för att klara den globala konkurrensen. Våra konsulter besitter djupa kunskaper och breda erfarenheter inom elanvändning såväl som teknikanvändning och försörjning. Vi kan bistå med förslag på tekniska installationer samt kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen.
 • vinnergi segment lokalnät

  Lokalnät

  Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför ställs höga krav på verksamhet, fastighet, hållbarhet och inte minst klimatpåverkan. Tillsammans med våra kunder inom statliga myndigheter och verk utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, transport, elkraft och fastighetsteknik. Med Vinnergi kan du känna dig trygg med att kraven för energieffektivitet, utformning, funktion och säkerhet följs för varje nytt uppdrag vi åtar oss.
 • vinnergi segment regionnät

  Regionnät

  Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.
 • Vinnergi segment stamnät

  Stamnät

  Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Kontakta Vinnergi om tjänsten – Beredning av elnät

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Beredning av elnät