Välj en sida

Planering och design av nätinfrastruktur

Vinnergi har expertkunskap och erfarenhet av strategisk och operationell planering och design av nätinfrastruktur inom exempelvis elnät, järnväg, fibernät och mobilnät. Från planering och design till drift, förvaltning, utbyggnad och vidareutveckling. Med denna breda kompetens kan vi ta olika roller i dina projekt, till exempel projektledare, byggledare, beredare, utbildare eller nätsäkerhetsspecialist. Vi kan även hjälpa till med upphandlingar, verksamhetsutveckling och att förbättra och automatisera processer som ger ökad lönsamhet och minskade kostnader. Få ökad kapacitet, förbättrad driftsäkerhet och effektivare processer.

Låt oss kontakta dig

Vi ser till att rätt person kontaktar dig.

Kapa kostnader, automatisera och optimera och fokusera på kärnverksamheten

Öka kapaciteten i din nätinfrastruktur genom att bygga mer effektivt, processoptimera och automatisera. Vi vet hur. Behöver du mer tydlighet och högre kvalitet i processerna är vi också rätt partner. Med en strategisk planering kan du säkra en långsiktigt hållbar utbyggnad av din nätinfrastruktur. Vi hjälper dig att planera och designa nätbyggnation som passar just dina behov och förutsättningar inom teknologival och operatörs- och leverantörsneutralitet. Det finns många sätt att optimera dina kostnader. Genom att införa automatiseringar i driften kan du frigöra resurser till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Vi kan hjälpa dig med att ersätta gamla plattformar med nya, få effektivare drift med modernare teknik eller öka graden av automatisering. Fler exempel på hur vi kan kapa kostnader är identifiering av förbättringsområden och leverans som funktion, molntjänster, nätanalyser, inventeringar, workshops, handlingsplaner, förändringsledning, projektledning och dokumentation. Vi har erfarenhet av många typer av transmissionsnät. Nätinfrastruktur som radionät, fibernät (stadsnät), elnät och järnväg.

Strategisk nätplanering

Vi har bred erfarenhet av strategisk och operationell nätplanering och stenkoll på de verktyg och arbetssätt som krävs för att styra nätexpansion, kapacitetsökning och utveckling med affärsfokus. Vi säkerställer att din växande nätinfrastruktur med fokus på optimering avseende kvalitet, kostnad och leveranstid

Automatisering

Utveckling av processer och automatisering av driftflöden för att höja kvaliteten, eller effektivisering för att minska kostnaderna. Vi har erfarenheten och egenutvecklad mjukvara, OSS/BSS Flow. Anpassa inte verksamheten efter systemet utan systemet efter verksamheten. Flow är ett öppet modulärt system som kan automatisera nätets processer via schemalagda och händelsedrivna flöden i en integrationsplattform.

 

Affärsutveckling

Digitaliseringen av nätinfrastrukturen betyder nya affärsmöjligheter. Med strategisk nätplanering ökar vi nyttjandegraden i ditt nät och utvecklar affärerna. Med lång erfarenhet från arbete med nät och nära samarbete med olika typer av nätägare kan vi bidra med erfarenhet, branschkunskap och expertis för att ge dig bättre utdelning på  investeringen. Vi arbetar med affärsmannaskap som för oss bland annat innebär att analysera möjliga affärer, paketera och presentera produkten, göra bra upphandlingar och att projektleda förändringsprocesser och eventuell verksamhetsutveckling för leverans.

Referenser för Planering och design av nätinfrastruktur

Referenser energy

Mer information inom: Planering och design av nätinfrastruktur

  • Alla
  • Segment
Fibernät Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Mobilnät Segment
Mobilnät

Vi är en marknadsledande teknikkonsult inom mobil nätinfrastruktur. Dra nytta av vår unika erfarenhet från branschen – vi vet hur man rullar ut nästa generations teknik och samtidigt avvecklar gamla och obsoleta system. Med både bredd och djup i vår kompetens hjälper vi dig att säkra, anpassa och optimera mobilnätet. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och ökar affärerna.

Lokalnät Segment
Lokalnät

Lokalnätet behöver förstärkas och moderniseras för att stå redo för omställningen till grön el och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vinnergi är heltäckande elkonsulter inom lokalnät – oavsett om det är i storstaden, skärgården eller på landsbygden hanterar vi allt inom sjökabel, luftledning, jordkabel och stationer. Vi dimensionerar, designar, ljusberäknar och inmäter även vägbelysning. Vi bygger helt enkelt smarta och säkra elnät, isolerar och kablifierar befintliga ledningar och deltar i projekt för att skapa framtidens kraftsystem.

Regionnät Segment
Regionnät

Vinnergis kraftkonsulter har lång erfarenhet av högspänningsnät och hållbara lösningar för Sveriges regionnät, vilket innefattar både regionnätsledningar och regionnätsstationer. Våra kontrollanläggningsingenjörer provar ställverk och reläskydd. Vi har beredare och projektörer som erbjuder förstudier och stöttar med förfrågningsunderlag och upphandling inför projekten, medan våra konstruktörer designar ställverk och luftledning.

Stamnät Segment
Stamnät

Stamnätet är ryggraden i det svenska kraftsystemet och försörjer hela landet med el. Nu har förutsättningarna förändrats. Den gröna omställningen, nya tekniker, ändrade användningsmönster och regelverk ställer högre krav på systemet sett till kapacitet, drift och säkerhet. Vinnergis kraftkonsulter hjälper till med förstudier, projektering, projektledning, besiktning och konstruktion. Våra ingenjörer designar hållbara innovationer för det smarta elnätet.

Transportsystem Segment
Transportsystem

Vinnergis experter inom transportsystem skapar förutsättningar för att vi ska färdas säkert, effektivt och hållbart på spårburna trafikanläggningar. Våra resurser har lång erfarenhet från en mängd järnvägsprojekt och vi erbjuder spetskompetens inom teknikområdena El, Signal och Tele. Vi kan bistå i projektens alla skeden och besitter hög kompetens inom olika handlingar såsom förfrågningsunderlag, system-, bygg- och förvaltningshandlingar.