Vi utför olika typer av tillsyn, kontroll, besiktning och provning samhällsinfrastruktur. Exempelvis inom fibernät, mobilnät och elnät samt elanläggningar – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har vi även den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra provning och driftsättning samt besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och Brandskyddsföreningen Sverige.

Låt oss kontakta dig om

Besiktning

Växel: +46101024400

Besiktning av fibernät

Vinnergi erbjuder Robust Fiber-certifierade besiktningsmän för dina nätprojekt. Under anläggningstiden kan vi agera kontrollant och utföra stickprovskontroller för att säkerställa att beslutade kvalitetsmål nås genom t.ex. kontroll av schaktdjup, skarvningar, materialkvalitet, skarvningar m.m. Vid färdigt projekt utför vi slutbesiktningar av anläggning och dokumentation enligt AB04 och ABT06.

Besiktning av elnät

Våra elnätsingenjörer besiktigar lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar, och genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Även provning och idrifttagning av elanläggningar.

Revisionsbesiktning

Försäkringsbolag ställer krav på försäkringstagare att utföra regelbunden revisionsbesiktning av elanläggningar för att upptäcka ev. fel och brister som kan orsaka t.ex. brand, driftstopp eller personskada. Besiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som har en personlig auktorisation från Elektriska Nämnden och Brandskyddsföreningen Sverige, vilket Vinnergis samtliga besiktningsingenjörer har.

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning utförs av en professionell och oberoende besiktningsingenjör. Syftet är att kontrollera att hela eller delar av arbetet är utfört i enlighet med kontrakt och upphandlingsformer, rådande branschregler och myndigheters krav vid en byggentreprenads utförande. Entreprenadbesiktningen består av flera typer av besiktningar som utförs med olika syften, både under och efter byggtiden:

Utförs när byggprojektet är färdigställt och ska överlämnas till beställaren. Besiktningsingenjören kontrollerar om entreprenaden är godkänd och upprättar ett besiktningsprotokoll.
En kontroll av att inga nya fel eller brister uppstått innan garantitidens slut.

Kontinuerliga kontroller som görs under pågående byggprojekt fram till slutbesiktning, eller att del av entreprenaden tas i bruk av beställaren utan att vara helt färdigställd. Utförs av besiktningsingenjör för att säkerställa att t.ex. inga fel byggs in som kan vara svåra att upptäcka och åtgärda under tiden entreprenaden utförs.

Om fel eller brister upptäcks efter garantitidens slut och beställaren eller entreprenören har påtalat detta inom en viss tidsram kan en särskild besiktning utföras. Den fastställer felets omfattning och klargör vem som bär ansvar för att åtgärda det.

Statusbedömning av elanläggning

Få god kontroll över elanläggningen och se till att den är både ekonomisk och driftsäker. Vinnergi genomför mätningar och analyser som i sin tur kan spara pengar.

Exempel på problem som kan störa och skada utrustning:
 • Transienter, flicker och övertoner (THD) på spänningen kan ge upphov till störningar och minskad driftsäkerhet

 • Osymmetri i belastning

 • Jordfelströmmar/vagabonderande strömmar

 • För liten mätarsäkring kan medföra risk för att den löser ut och i sin tur orsakar dyra driftstopp

 • Magnetfält (Elmiljö) – utrustning och personal

Reducera diriftkostnaderna:
 • Betala rätt avgift för rätt storlek på mätarsäkringen

 • Symmetri och effektanpassning

 • Rätt styrning/tidkanaler för anslutna belastningar

 • Rätt elmiljö minskar drift- och underhållskostnaderna

Referenser inom Besiktning

Polisutbildningshuset Umeå

Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.

Vinnergi äldreboendet Skärvet i Växjö

Äldreboendet Skärvet i Växjö

Nybyggnad av äldreboende med 72 boenderum i 4 plan samt hyres- och bostadsrätter. Byggnaden har en takterass med växthus och sedumbeläggning. Framför huset är en grön park anlagd för de boende. Äldreboendet är startskottet för utvecklingen av den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv, som ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Äldreboendet är utformat med gröna lösningar där miljötänk har genomsyrat hela processen. Projektet vann Skanskas hållbarhetspris 2017 och har uppnått Platinum-certifiering, den högsta nivån i den internationella miljöcertifieringen LEED.

Cytiva refrens living

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Högspänningsställverk läkemedelsindustri

Högspänningsställverk till läkemedelsindustri

Förstudie, detaljdesign och projektledning för ersättning och utbyggnad av högspänningsställverk i transformatorstation hos läkemedelsindustri. Uppdrag avser utbyggnad av hus inklusive markarbete och omläggning av befintliga ledningar i mark, upprättning av gällande handlingar, upphandling av entreprenör samt arbetsplanering för omläggning av transformatorer och samtliga manövergrupper medan transformatorstation hålls i drift.

Lågspänningsställverk läkemedelsindustri

Lågspänningsställverk till läkemedelsindustri

Detaljdesign, projektledning och installationssamordning avseende ombyggnad av 2 stycken lågspänningsställverk i 2 stycken 11/0,4kV transformatorstationer inom läkemedelsindustrin. Uppdrag avser inventering av befintliga anläggningar och upprättning av gällande handlingar för entreprenad samt upphandling av entreprenörer. Arbetsplanering för omläggning av nedströms objekt och samordning med verksamhet för att minimera störning till pågående produktion, inklusive avbrottsplanering med påverkade verksamheter.

Vinnergi projekterar bygghandlingar för om- och nybyggnation Rehab Stockholm

Rehab Station Stockholm

Omfattade om- och nybyggnad av Rehab Station Stockholms lokaler i Frösundavik. Verksamheten består av 50 specialanpassade slutenvårdsrum, behandlingsrum, träningslokaler, läkarrum, expeditioner, restaurang och konferensrum med en total yta på cirka 7 000 m2. Vårdlokalerna har anpassats för medicinsk rehabilitering av personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på internat. Detta har ställt höga krav på tillgänglighet, hygien, funktionalitet och utformning av lokalerna och utemiljön då de flesta patienter är rullstolsburna. Totala kostnaden för projektet var ca 360 miljoner kronor.

Winpos Arena isen

Winpos Arena – Ny belysning och anpassning för mediaproduktion

Det gamla belyssningssystemet i Winpos Arena plågades av driftstörningar, särskilt på grund av fel i belysningens drivdon. Därför behövde det uppdateras. Vinnergis fick i uppdrag att planera den nya belysningen i arenan. 

Kundsegment inom Besiktning

 • Vinnergi segment bostäder

  Bostäder

  Framtidens bostäder ställer höga krav på energieffektivitet, möjliggörande för kommande tekniska lösningar och hållbarhet. På Vinnergi är...
 • Vinnergi segment forskning och utveckling

  Forskning och utveckling

  Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle...
 • Segment hälso-och sjukvård

  Hälso- och sjukvård

  På Vinnergi har vi den samlade kompetensen och erfarenheten för att kunna skapa såväl ändamålsenliga...
 • Vinnergi segment handel

  Handel

  Vinnergi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram de bästa lösningarna...
 • Vinnergi segment hotell och restaurang

  Hotell och restaurang

  Hotell- och restaurangbranschen är unik på det sätt att tekniska detaljer och design ska samspela...
 • Vinenrgi segment idrotts-och badanläggningar

  Idrotts- och badanläggningar

  Vi på Vinnergi förstår att stora som små idrottsanläggningar, från kommunala tennisbanor till olympiska arenor,...
 • Vinnergi segment industri

  Industri

  Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom...
 • Vinnergi segment kontor

  Kontor

  Flexibilitet blir en allt viktigare faktor när det gäller om- och nybyggnation av framtida kontorslokaler....
 • Vinnergi segment kultur

  Kultur

  Vi förstår värdet i och har rätt kunskap för att genomföra funktionella lokaler för kyrkor,...
 • Vinnergi segment myndigheter och verk

  Myndigheter och verk

  Våra myndigheter ska bevaras länge, hålla en hög standard och vara redo för framtiden. Därför...
 • Vinnergi segment transport och logistik

  Transport och logistik

  Den snabba tekniska utvecklingen medför att transport- och logistikbranschen är inne i flera spännande skeden...
 • Vinnergi segment utbildningslokaler

  Utbildningslokaler

  Vi på Vinnergi har stor erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga...