Den tekniska komplexiteten och kravet på effektivare förvaltning ökar stadigt. Störningar i din drift och verksamhet kan leda till betydande problem med följder som ekonomisk skada och missnöje hos anställda och kunder. Låt Vinnergi förvalta och utveckla dina stödfunktioner till kärnverksamheten på bästa sätt utifrån produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Teknisk förvaltning

Inom ramen för teknisk förvaltning och verksamhetsansvar hjälper våra rådgivande konsulter dig med strategisk planering och underhålls- och investeringsplan för att minimera felfrekvensen genom lämplig hantering och professionellt underhåll. Teknisk anläggningshantering omfattar inte bara hantering och underhåll av alla byggnadens tekniska system, utan också regelbundna inspektioner och underhåll. Med optimerad hantering av investeringstillgångarna ökar vi både lönsamhet och driftsäkerhet vilket förlänger investeringens livscykel.

Säkert. Smart. Hållbart.

Vi har gedigen erfarenhet och spetskunskap inom teknisk rådgivning. Vårt fokus ligger på driftsäkerhet och verksamhetsoptimering genom att kontinuerligt identifiera och genomföra proaktiva insatser i förebyggande syfte.

Låt oss kontakta dig om

Teknisk förvaltning (FM)

Växel: +46101024400

Verksamhetsoptimering

 • Effektivitet
 • Mätning, kontroll och uppföljning
 • ROI
 • Strategi och genomförande
 • Leverantörsavtal
 • Upphandling
 • IoT
 • Automatisering

Krishantering och beredskap

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Riskhantering (ISO 31000)
 • Säkerhet (HSE)
 • Krisberedskap
 • Identifiering av faror
 • Säkerhet & resiliens (ISO 22301)
 • Beroendeanalys
 • Planering av energibehov
 • Sociala riskanalyser
 • Förebyggande av brand
 • Nödadministration
 • Leverantörsavtal
 • MOC (Hantering av förändring)
 • BIA (Analys av affärspåverkan)
 • BCP (beredskapsplan för företag)

Person- och driftsäkerhet

 • Driftsäkerhet
 • BIA (Analys av affärspåverkan)
 • Personal/entreprenör
 • Samhället
 • Yttre påverkan (klimat, efterfrågan)
 • Lockout-tagout
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Cybersäkerhet

Energi och miljö

 • Energipolitik
 • Energitariff
 • Energikartläggning (2014)
 • Skatteincitament (energi)
 • Energilagring/balansering
 • Toppeffekt – idag och om fem år
 • Redundans
 • Överkapacitet
 • Förnybara energikällor
 • Mätning och kontroll
 • Lastreglering/balansering
 • Hållbarhet
 • TSO-DSO-konsument-samarbete
 • Teknisk Due Diligence
 • Periodisk Tillsyn
 • Klimatförändringar (IPCC)
 • Klimatanpassning
 • Samhällets krav
 • CO2/CO2e och kol

Referenser inom Teknisk förvaltning (FM)

Cytiva refrens living

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Segment för Teknisk förvaltning (FM)

Vinnergi segment forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utvecklingen av nästa generations produkter och system är en förutsättning för att skapa ett samhälle som klarar framtidens utmaningar. Inom verksamheter som bedriver forskning och utvecklingsprojekt ställs höga krav på väl fungerade tekniska system, ändamålsenliga byggnader och pålitliga passage- och säkerhetssystem. På Vinnergi erbjuder vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera komplicerade projekt där varje del är avgörande för ett framgångsrikt slutresultat.

Vinnergi segment industri

Industri

Vi på Vinnergi kan erbjuda lösningar på effektivisering och utveckling av verksamheter och processer, genom t.ex. digital teknik och automatisering, för att klara den globala konkurrensen. Våra konsulter besitter djupa kunskaper och breda erfarenheter inom elanvändning såväl som teknikanvändning och försörjning. Vi kan bistå med förslag på tekniska installationer samt kostnadseffektiva och klimatmedvetna lösningar genom hela processen.