Plats: Björkäng, Varbergs Kommun
Uppdragsgivare: Varberg Energi
Segment: Fibernätägare
Period: 2020 – pågående

Kontakt Vinnergi

Namn: Jonas Pihlqvist, projektör
Telefon: +4670-649 98 78 
Mail: jonas.pihlqvist@vinnergi.se 

Bakgrund

Många äldre fiberföreningar har dimensionerats efter de fastigheter som ville ha fiber och gick med i föreningen när nätet byggdes. Dessa nät planerades ofta inte för framtida utbyggnad, och detta berodde troligen på att det inte utgick bidrag för detta, och för att föreningen av förklarliga skäl inte ville dra på sig kostnader de inte fick tillbaka som anslutningsavgifter. En brist hos de här näten idag är därför att de saknar både tom kanalisation och fiberkapacitet för nya anslutningar.

Med åren har många fastigheter i dessa områden bytt ägare, och nya fastigheter tillkommit, vilket medfört ett ökat behov av nya anslutningar. Till det kommer Regeringens bredbandsstrategi med mål på snabbt och stabilt bredband till alla 2025. För att kunna nå detta mål krävs en modernisering och utbyggnad av äldre byanät.

Uppdraget:

Modernisera byanät kostnadseffektivt

När Varberg Energi tog sig an ett byanät gav de Vinnergi i uppdrag att ta fram förslag och budget för en modernisering och utbyggnad av nätet, samt att hitta lösningar för att kunna göra detta på det mest kostnadseffektiva sättet.

Byanätet finns i Björkäng söder om Varberg, och är ett exempel på en sådan fiberförening som från början inte planerats för framtida utbyggnad. Björkäng är ett geografiskt stort område där många tidigare fritidshus nu omvandlats till permanentboende.

Vinnergis roll i projektet:

Dokumentering, kostnadskalkyl och projektering

Målet med projektet är att utöka fiberkapaciteten där det behövs, och samtidigt dra nytta av befintlig infrastruktur så mycket som möjligt. Dessutom ska schaktsträckorna hållas nere.

Vinnergi har inventerat potentiella framtida kundanslutningar och planerat dessa utifrån befintlig nätdokumentation. I möjligaste mån planerades det även för att byta till större fiberkablar i befintlig kanalisation. Därtill har nya marksskåp placerats för anslutning av nya fastigheter och optimering av de tillkommande schaktsträckorna. En kostnadskalkyl upprättades som beslutsunderlag till detta. I uppdraget ingick dessutom att ta fram en adresslista över ej anslutna fastigheter, som underlag för säljavdelningens utskick.

I nuläget är första etappen av utbyggnaden beslutad och arbetet med detaljprojektering och markavtal pågår. Anläggningsarbetena påbörjas under april 2021.

Kundnyttan:

Lägre kostnad

Samtidigt som nätet måste utökas för att resterande fastigheter ska kunna nås vill Vinnergi försöka dra så mycket nytta som möjligt av det befintliga byanätet. På så vis ska moderniseringen av byanätet ha krävt en lägre kostnad än om området varit helt tomt vid byggstart.

Varberg Energi har haft nära samarbeten med Vinnergi i tidigare projekt, och eftersom de löst dem så bra kände vi stark tilltro att anlita dem igen. Även i detta projektet upplever vi samarbetet mycket bra och väldigt smidigt. De har lång erfarenhet av att projektera bredbandsnät och förstår hur vi vill ha det.

Den största nytta Vinnergi skapar för oss i det här projektet är att de löser servitutfrågor och markavtal utmärkt bra. Dessutom gör de det möjligt för oss att dra nytta av den gamla kanalisationen när vi drar ny, vilket innebär lägre kostnader för Varberg Energi.

Varberg Energi loggaPer Johansson Enhetschef Entreprenad Fiber, Varberg Energi

Våra tjänsteområden för Modernisering av byanät för Varberg Energi

Fiberprojektering

Projektering av fibernät

Framtidssäkrade och hållbara fibernät byggs med en bra fiberprojektering och fullständig dokumentation. Vi har Robust Fiber-certifierade projektörer som behärskar de största och vanligaste nätinformationssystemen. Vi har fiberprojektörer med samlad erfarenhet av stamnät, tätortsnät, landsbygdsnät och villafiber liksom projektering för kontor, köpcentra, publika lokaler och bostadshus.

Segment för referensobjektet Modernisering av byanät för Varberg Energi

  • Vinnergi segment fibernätägare

    Fibernät

    Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.