Kraven på framtidens utbildningsmiljöer blir allt högre. Digital undervisning och smart teknik är en del av vardagen i byggnader som ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Vi på Vinnergi har lång erfarenhet att framtidssäkra både befintliga och nya utbildningslokaler, med trygga och inspirerande arbetsmiljöer som bidrar till kreativt tänkande och bättre studieresultat. Vi erbjuder helhetslösningar, från ändamålsenlig ljussättning med smart styrsystem till teletekniska system och IoT. I nära samarbete med våra kunder, arkitekter och entreprenörer skapar vi hållbara skolor för kommande generationer.

Vill du veta mer?

Låt rätt person kontakta dig.

Kontakta mig om Utbildningslokaler

Växel: +46101024400

Tjänster inom Utbildningslokaler

Vinnergi avtal och tillståndshantering

Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Vinnergi besiktning landsbygdsfibernat

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Vinnergi Nätinformationssystem

Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Vinnergi förändringsledning

Förändringsledning

Förändringsarbeten kan röra allt från automatiseringar av vissa tjänster och införande av ny teknologi till rent organisatoriska förändringar. Gemensamt för förändringsarbeten är att de innefattar förändring för människorna i organisationen och deras dagliga arbete. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Vinnergi förstudier, utredningar och rådgivning

Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Kalkylering

Våra tekniska konsulter tar oss an många typer av kalkyler inom nätinfrastruktur och husbyggnation. Vi räknar på material och tid, och tar exempelvis snabbt och effektivt fram projekterings– och kostnadskalkyler för kompletta system samt anbudskalkyler för både total- och utförandeentreprenader, produktionskalkyler och mängdkalkyler med listpriser.

Vinnergi Private networks

Private networks

Privata, lokalt avgränsade LTE/5G mobilnätverk kommer att bli en central framgångsfaktor för Industri 4.0 och till stora delar ersätta dagens kabel- och wifi-baserade lokala nätverk. LTE och 5G-tekniken erbjuder spännande möjligheter för verksamheter att bygga egna nätverk för kommunikation mellan exempelvis maskiner, fordon och sensorer. 5G-tekniken kan ge en kapacitet och generera stora datamängder lämpade för Machine Learning. Private Networks förväntas bli vanligt inom industri, logistik, transportsektor som flygplatser, hamnar, järnvägsstationer och försvaret, sjukhus, universitet och gruvor med flera. Vinnergi har kunnandet och redan erfarenheten.

Vinnergi projektering av el- och teletekniska system

Projektering av el- och teletekniska system

Vi projekterar el- och teletekniska system från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Med vår expertis inom BIM skapar vi framtidssäkra 3D-modeller med samlad information för alla byggprocesser. Detta arbetssätt genomsyrar all projektering och är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa alla delar inom projekteringen – från utredning till färdig byggnad. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i såväl AutoCAD som Revit utefter kundens önskemål och behov.

Vinnergi projekteringsledare teknikkonsult

Projektledning

Projektledare, uppdragsledare, byggledare, förändringsledare – kärt barn har många namn! Effektiv projektledning är en förutsättning för framgångsrika projektgenomföranden. Oavsett det handlar om mindre uppdrag eller komplexa projekt med höga samordningsbehov, erbjuder Vinnergis projektledare kvalificerad projektledning. Du får tillgång till hela Vinnergis samlade erfarenhet och kompetens inom projektledning genom uppdragets alla faser – från planering till slutförande och till och med effektiv förvaltning, underhåll och vidareutveckling. Genom en nära dialog med dig som kund, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i dina projekt.

Säkerhet

Behovet av säkerhet ökar för att skydda viktig infrastruktur som elnät, fibernät, transportsystem, fastigheter och mobilnät. Vinnergi erbjuder bland annat informationssäkerhet med säkerhetsklassad datahall och serverhosting i Sverige. Våra driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet. Dessutom ser vi till hela fastighetens säkerhetsutmaningar. Vi gör utredningar, projektering, rådgivning och förstudier. Vi hanterar alltifrån olika typer av säkerhetslarm, CCTV och passersystem till överfalls-, ljud- och bildanläggningar m.m. Vinnergi har SBSC-behöriga ingenjörer samt en mängd fabrikatbaserade licenser, utbildningar och certifikat.

Vinnergi utbildning inom fastighetsteknik

Utbildningar inom fastighetsteknik

Vi hjälper dig som står inför nya utmaningar i karriären och söker kunskaper i projektering av elanläggningar eller upphandling. Du är exempelvis anställd på ett utbildningscenter och söker lärare för era kurser. Eller så är är du anställd på ett företag där ni är i behov av kompetensutveckling av er personal. Sedan 2008 har Vinnergi levererat kurser och föreläsningar till flertalet olika YH-utbildningar, högskolor och företag. Kurserna vi tillhandahåller är anpassade för utbildning i de tekniker, programvaror och verktyg som är standard inom projektering av el- och teleinstallationer. Alla våra utbildningar och kurser utformas tillsammans med er för att tillgodose era önskemål och förutsättningar.

Referenser inom Utbildningslokaler

 • Polisutbildningshuset Umeå

  Akademiska hus – Polisutbildningshuset vid Umeå Universitet

  Projektering av ny byggnad för polisutbildningen vid Umeå Universitet, med utbildning och forskning samlat under samma tak. Total yta på 6 200 m2 i tre plan med lärosalar, kontor samt övningslokaler. Byggnaden har certifieringen Miljöbyggnad Silver med en energianvändning som ligger i nivå med Miljöbyggnad Guld. B.la el-och teleprojektering av belysning med KNX-styrning, nödbelysning, PUS och åskskydd, styr av el och kraft med planritningar, huvudledningsschema, centralförteckningar, manöverschema och ställverk.
 • Vinnergi Campus Vipan byggnad N31 i Lund

  Campus Vipan byggnad N31 i Lund

  På Campus Vipan byggnad N31 ska ombyggnation av befintlig byggnad utföras. El-entreprenaden omfattar demontering samt nya installationer inom byggnad N31 för kanalisation och spänningsutjämningssystem, kraft, belysning, tele, data, brandlarm, talat utrymningslarm och säkerhetssystem samt utemiljöer.
 • Byggnad Q Campus Vipan Lund

  Campus Vipan, byggnad Q i Lund

  På Campus Vipan i Lund genomförs en satsning på att utveckla den befintliga gymnasieskolan, bland annat genom nybyggnationen byggnad Q. Den nya byggnaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2022-2023, och består av bibliotek, kök, matsal och utbildningslokaler fördelat på 3 plan. Under detta projekt ansvarar Vinnergi för projektering av systemhandling samt bygghandling för el- och telesystem. Även framtagning av rambeskrivning för hissar ingår i uppdraget. Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.
 • förskolan äventyret i Växjö

  Förskolan Äventyret i Växjö

  Projektering av el- och teletekniska system samt kostnadsberäkning för nybyggnad av Förskolan Äventyret i Växjö. Förskolan har fem avdelningar i två plan och mottagningskök. Total yta på 1 280 m2 med plats för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver. Bland annat projekterade våra elkonsluter kraft, belysning, kanalisation, brandlarm inbrottslarm och passagesystem.
 • carlslundsskolan dag living

  Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

  Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. I projektet ingår även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan. Vinnergi tar fram planritningar för bland annat kanalisation, solcellsanläggning, passersystem och teletekniska anläggningar.
 • Galaxen förskola Lessebo

  Galaxen förskola Lessebo kommun

  Projektering av el- och telesystem vid nybyggnation av förskolan Galaxen vid Hackebackeskolan i Lessebo. Klimatsmart byggnad där huvudbyggnaden består av 2 plan: första våningen inhyser 4 avdelningar inklusive kapprum och gemensamhetsutrymmen, och andra våningen rymmer 3 avdelningar, ateljé, personalutrymmen och teknikrum. Matsal och köksdel i ett tillhörande plan. Vinnergis el- och teleingenjörer levererade planritningar för kanalisation, kraft, belysning, brandlarm, teletekniska system, säkerhet och el för styr. Övriga framtagna handlingar är situationsplaner, huvudledningsschema och underlag för centralbyggare i form av enlinjescheman.
 • Hjortsbergskolan Ljungby

  Hjortsbergskolan i Ljungby

  Projektering av el- och telesystem vid nybyggnation av Hjortsbergskolan Ljungby, en F–6-skola i två våningar som byggts ihop med en ny idrottshall. Total yta på ca 5 300 m2 med plats för 385 elever. Idrottshallen är fullskalig med specialanpassningar för gymnastikklubbens verksamhet samt särskilda krav på anpassad ventilation för att skapa fri höjd för t.ex. högtflygande badmintonbollar. Vinnergis elkonsulter levererade planritningar för kanalisation, kraft, belysning, el för styr, brand- och säkerhetssystem samt situationsplaner, huvudledningsschema, underlag för centralbyggare i form av enlinjescheman.
 • Maja Beskowskolan. Bild av Umeå kommun /White Arkitekter

  Maja beskowskolan Umeå kommun

  Projektering av el- och telesystem för om- och nybyggnad av Maja beskowskolan i Umeå kommun, kombinerat gymnasium och högstadieskola. Kanalisation, kraft (Storkök, ställverk, allmän kraft), belysning, teletekniska system, passagesystem, brandlarm, säkerhet, solceller på taket och hiss. Anläggningen har miljöcerifiering Silver. Bland annat levererade Vinnergis elkonsulter planritningar för belysning, säkerhetssystem, solceller på taket och hiss.
 • Projektering av förskola i Ulricehamn

  Om- och tillbyggnad av förskola i Ulricehamn

  Vinnergi ansvarade för projektering av el- och teletekniska system av om- och tillbyggnad av en förskola i Ulricehamn, samt tillhörande förrådsbyggnader och utemiljö. Nybyggnationen har en total yta på 1200 m2,  medan ombyggnationen är på cirka 300 m2. Projektet infattade fyra förskoleavdelningar varav en nattis-avdelning, storkök, två gemensamma torg, inbrottslarm och brandlarm i fyra befintliga förskoleavdelningar.
 • Taheskolan Jönköping

  Ombyggnad av Taheskolan i Jönköping

  På uppdrag av Jönköpings kommun har Vinnergi varit delaktiga i att bygga om en befintlig kontorsbyggnad till en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I projektet ingick samtliga el- och teletekniska installationstyper samt säkerhetstekniska installationer
 • Projektering av Torparskolan Växjö

  Torparskolan i Växjö

  Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnad av Torparskolan med plats för 350 elever i årskurs F–6. Ny skolbyggnad i 2 plan med trä- och metallslöjd, nya bas och grupprum samt matsal och tillagningskök för 500 portioner/dag. I projektet ingick även ny utemiljö, angöring och parkeringsytor. Nybyggnationen ska efter färdigställande kunna klassas som Miljöbyggnad Silver. Vinnergis el- och telekonsulter levererade planritningar för säkerhetssystem, brandlarm, hissar, belysning, kanalisation och kraft.
 • Torpaskolan Jönköping

  Torpaskolan i Jönköping

  Vinnergi har på uppdrag av Jönköpings kommun stöttat i om-och tillbyggnation av Torpaskolan i Jönköping. Skolan utökas med en ny flygel och matsal i liknande stil som den befintliga byggnaden för att bevara dess atmosfär. I projektet ingick samtliga installationstyper för el, tele och säkerhet.
 • Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnation av Ulrikbergskolan i Växjö

  Ulriksbergskolan i Växjö

  Projektering av el- och teletekniska system för om- och tillbyggnation av Ulrikbergskolan för årskurs F–6 samt en ny förskola. Total yta ca 9 000 m2. Inleddes med rivning av gymnastiksal, slöjdsalar och förskoledelar. Sedan utfördes nybyggnation av en fullstor idrottshall, nya slöjdsalar, tillagningskök för 650 portioner/dag, matsal samt en förskola i två våningsplan med fem avdelningar för totalt 75 barn. Även ombyggnation av de två huvudbyggnaderna som rymmer klassrum. Kraft, kanalisation, belysning, säkerhet, brandlarm och passage.
 • Projektering av Väluddens förskola i Växjö

  Välludden förskola i Växjö

  Projektering av el- och telesystem för rambeskrivning åt VÖFAB. Nybyggnad av förskola med fem avdelningar på 2 plan och mottagningskök för 80 barn i åldrarna 1–6 år. Rambeskrivningar för allmänna tele- och datasystem, kanalisation, kraft, belysning, inbrott- och passagesystem och brandlarm. Våra elingejörer tog fram planlösningar för kanalisation, kraft, belysning, inbrott- och passagesystem samt brandlarm.

Kontakta Vinnergi om – Utbildningslokaler

Hitta rätt kontor

Ring växeln

+46101024400

Låt oss kontakta dig

Kontakta mig om Utbildningslokaler