Vinnergi gör det smarta samhället påkopplat, inkopplat och uppkopplat

Alla företag och verksamheter som utvecklar hållbar infrastruktur står inför stora och många utmaningar samtidigt som förändringstakten är hög. För att skapa en hållbar och smart framtid måste vi ha modet att tänka nytt. Vi är rustade att anta utmaningen att designa smarta lösningar som effektiviserar, sparar resurser och inspirerar till nya beteenden. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Vi tar dig dit!

Telekomkonsult

Utvecklingen av det smarta samhället har bara börjat. Mobilsystem, fiberinfrastruktur, digitalisering och användandet av sensorer, big data, uppkopplade system och smarta styrsystem ger oss redan idag nya möjligheter. Ny smart infrastruktur är nödvändig för både utveckling, kommunikation och transporter. Vinnergi har den samlade kompetensen och erfarenheten som krävs för att du inte bara ska vara en del av utvecklingen, utan också leda den.

Digitalisering av samhället

Vi befinner oss mitt i en digital revolution. Det digitaliserade samhället är smart och uppkopplat med innovationer som effektiviserar, sparar resurser och inspirerar till nya beteenden. Som marknadsledande teknikkonsulter inom telekom och fibernät vet vi att internet är samhällskritisk infrastruktur och vi arbetar redan idag i framtiden med utrullningen av 5G, framtidssäkrad fiber och privata mobilnät.

Smart. Säkerhet. Tryggt.

Digitalisering av samhällsinfrastruktur ställer höga krav på säkerhet. När allt från vård, omsorg och skola till industri, försvar och transportsystem är uppkopplat och digitaliserat ökar behoven av säkerhet gällande bland annat information, drift och effektförsörjning. På Vinnergi har vi driftsäkerhetsexperter inom fibernät, säkerhetsklassade serverhallar och givetvis säkerhetsklassad personal. Vi är teknikkonsulter inom fibernät, telekom, elkraft, transport och fastighetsteknik.

Lars Cronehag

Affärsområdeschef Communicate
+46 70 303 9018

Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar teknik och vad digitaliseringen kan göra för människan i det smarta samhället.

5G är startskottet
för det smarta samhället

Det var först när den smarta telefonen kom som 3G-tekniken kunde utnyttjas fullt ut och nya internettjänster tog fart på allvar. 5G-utrullningen är startskottet för det smarta samhället. Vinnergi är marknadsledande telekomkonsulter och samarbetar med samtliga stora operatörer. Vi kan integration av mobilnoder, site aquisition och har driftsatt Sveriges första privata 5G-nät åt SAAB tillsammans med Combitech. Vi är också den ledande inom fibernätinfrastruktur med goda relationer till Sveriges stadsnät. Vi kan kommunikation och är redo för att utveckla det smarta samhället redan idag.

Den fjärde industriella
revolutionen. Industry 4.0.

Det finns en stolt och stark tradition av innovation och förändringsbenägenhet hos den svenska process- och tillverkningsindustrin. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och initiativ när Industry 4.0 hamnar i fokus. Men en disruptiv värld kräver ständig utveckling och vi vet att rätt kompetens är ett måste för att våga anpassa sig efter marknadens utveckling. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder leda den digitala utvecklingen. Både för att öka lönsamheten och spara på jordens resurser.

Vinnergi hållbarhet

Genomgripande omvandlig av transportsektorn

Transportsektorn står inför en enorm omställning. Idag upprustas och moderniseras den svenska järnvägen från grunden. År 2045 ska Sveriges fordonsflotta vara helt fossilfri och transportsystem klimatneutrala. Det kommer att kräva radikala förändringar, både i transportsystemen och i våra egna beteenden. Vinnergi har bred kompetens och lång erfarenhet av att bygga infrastruktur och arbetar idag med Trafikverkets modernisering av järnvägen.

Kunder i urval

Mer information inom Telekom

  • All
  • Tjänster
  • Referenser
  • Segment
12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö
Referenser
12 ton tung fiberkabel säkrar kommunikationen till Visingsö

Jönköping Energi har stärkt kommunikationen mellan Habo och Visingsö med hjälp av en sju kilometer, tolv ton tung fiberkabel. Fiberprojektören Pär Kraft berättar om Vinnergis arbete med upphandling, beredning och projektering av sjökabelförläggning av en ny fiberkabel på Vätterns botten.  

Avtal- och tillståndshantering
Tjänster
Avtal- och tillståndshantering

Att bygga infrastruktur kräver normalt en mängd olika avtal och tillstånd från exempelvis fastighetsägare, kommuner, myndigheter och verk. Även överlåtelser av nät kan kräva att befintliga avtal och tillstånd ses över. Vinnergi har erfarna konsulter med kunskap inom fastighetsjuridik, markavtal, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och koncessionsansökningar. Vi kan frigöra resurser i din organisation genom att ta över denna hantering och få till avtalen eller tillstånden som krävs. Med vårt interna nätverk ser vi dessutom till att hålla oss uppdaterade vad gäller regler, kunskap och erfarenheter.

Beredning av elnät
Tjänster
Beredning av elnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Vinnergis elkraftkonsulter täcker alla spänningsområden och har lång erfarenhet av beredning i alla typer av elnät som finns på landsbygd, skärgårdsmiljöer, tätort och i storstäder. Vi projekterar och bereder både jordkabelnät, luftledningar och fibernät. Tillsammans hjälper vi till att skapa de bästa förutsättningarna i projektet både ekonomiskt, tekniskt och med hög säkerhet. Våra elkraftkonsulter tar fram underlag inför utförandet och sköter alla kontakter med berörda parter för ett framgångsrikt slutresultat.

Besiktning
Tjänster
Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar inom fibernät, mobilnät och elnät samt elinstallationer – från skolor och sjukhus till omfattande elinstallationer inom tung process och tillverkningsindustri. Vi genomför även el- och magnetfältsmätningar, elkvalitetsanalys och termografering. Inom elkraft har även den erfarenhet och kompetens som krävs för att besiktiga lokalnät, regionnät och stamnät gällande stationer och ledningar. Vinnergis besiktningsingenjörer har personlig auktorisation och certifieringar från exempelvis Elektriska nämnden och brandskyddsföreningen Sverige.

Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar
Referenser
Digitaliserad tomtprojektering för fiberanslutningar

På uppdrag av Dala Energi har Vinnergi utfört tomtprojekteringar hos över 1 500 fastighetsägare, mestadels privatpersoner, som beställt fiberanslutning i regionen. Tomtprojekteringar kan dock ta väldigt lång tid att genomföra om det inte görs på ett smart sätt. Vinnergi effektiviserar planeringen och besöket hos fastighetsägaren genom att digitalisera hela processen, och använder en surfplatta i fält som dokumentationsverktyg.

Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva
Referenser
Digitaliserings- och energioptimeringsprojekt för Cytiva

Vinnergi har sedan 2012 haft förtroendet att stötta Cytiva Sweden AB, tidigare GE Healthcare Biosciences AB, i ett optimerings- och digitaliseringsprojekt. Projektet omfattar hela Cytiva tillverkningsanläggning i Uppsala inklusive 82 individuella anläggningar för produktion, administration samt forskning och utveckling. Vinnergi arbetar med att automatisera, effektivisera och skapa en smart och hållbar energianvändning i Cytivas fabriker.

Dokumentation
Tjänster
Dokumentation

Vinnergi är idag en av de främsta aktörerna inom digitalisering och dokumentation av infrastruktur. Vi är specialister på att hantera, strukturera och digitalisera stora mängder av information. Med hög intern kompetens kring våra kunders verksamhet och system, samt vår erfarenhet och kunskap i informationshantering, ser vi till att skapa synergieffekter som ger vinnande resultat. Vi arbetar med dokumentation inom fibernät, mobilnät, eldistribution, järnväg, industri och fastighetsteknik.

Driftsäkerhet i fibernät
Tjänster
Driftsäkerhet i fibernät

I takt med digitaliseringen och att användningen av internettjänster ökar blir samhället, företag och individer beroende av att internet finns tillgänglig hela tiden för alla. Vinnergis driftsäkerhetsexperter hjälper dig få kontroll på alla parametrar som kan påverka nätet – från hårdvara till driftrutiner – och självklart att uppfylla Post- och Telestyrelsens driftsäkerhetsföreskrifter. Som partner till Stadsnätsföreningen och med expertisen som tagit fram den nya branschstandarden Robust Fiber så har vi alla förutsättningar att hjälpa dig att öka driftsäkerhet på din anläggning. 

Elnätsanalys
Tjänster
Elnätsanalys

Vi utför strategiska elnätsanalyser och elnätsberäkningar, långsiktig nätplanering och utredningar samt hjälper till att utveckla elnätet på bästa möjliga sätt. Våra elkraftkonsulter gör analyser och framtidsprognoser som skapar de bästa förutsättningar för din organisations framgång. Vid elnätsanalys krävs både helhetsperspektiv och spetskompetens. Inom elnätsanalys kan våra kraftkonsulter bland annat hjälpa till med utredningar, strategisk analyser, nätplanering, nätstrategier, beslutsstöd och selektivplaner.

Fibernät
Segment
Fibernät

Vi är verkliga experter på fibernät och arbetar med många av Sveriges stadsnät och stora fibernätägare. Vi är med under hela processen, från utrullning till effektiv drift av fibernätet. Förutom det tekniska och praktiska hjälper vi er även med affärsutveckling, drift, säkerhetsfrågor och olika strategiarbeten. Våra experter kan ta olika roller i era projekt och vi kan även hjälpa till med nätplanering, upphandling, nätdokumentation och migrering.

Förändringsledning
Tjänster
Förändringsledning

Förändringsarbeten kan röra allt från automatiseringar av vissa tjänster och införande av ny teknologi till rent organisatoriska förändringar. Gemensamt för förändringsarbeten är att de innefattar förändring för människorna i organisationen och deras dagliga arbete. Vinnergis förändringsledare har god erfarenhet av att hjälpa organisationer driva förändringsarbeten som håller långsiktigt efter implementation.

Förstudier, utredningar och rådgivning
Tjänster
Förstudier, utredningar och rådgivning

Vi kan hjälpa dig med förstudier, ta fram beslutsunderlag och ekonomiska kalkyler, strategiska rapporter och olika typer av utredningar och analyser. Vi kan agera oberoende rådgivare inför investeringsbeslut och erbjuder vår specialistkompetens till due diligence-uppdrag. Vi kan även stötta i upphandlingar och till och med ta rollen som interimsledare i er verksamhet. Vår unika kombination av lång erfarenhet inom kommunikation, infrastruktur, fastighetsteknik och nytänkande gör att vi kan erbjuda riktigt bra rådgivning där din verksamhet står i fokus. Så att du tryggt kan ta ett välgrundat beslut.

Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå
Referenser
Framtagning av förfrågningsunderlag – Carlslundsskolan i Umeå

Vinnergi har fått i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförande entreprenad beträffande en skola med tillhörande idrottshall, skolgård, parkering och en kombinerad grus-och isplan. I projektet ingår även projektering av belysning för en intilliggande fullstor fotbollsplan. Vinnergi tar fram planritningar för bland annat kanalisation, solcellsanläggning, passersystem och teletekniska anläggningar.

Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät
Referenser
Införande av dpCom Sundbybergs Stadsnät

Vinnergi projektledde införandet av dpCom som centralt NIS hos stadsnätet.Informationen är kvalitetssäkrad och ger alla användare en gemensam och aktuell bild av nätet. Ett fortsatt nära samarbete med Vinnergi har också bidragit till en verksamhetsutveckling med förbättrat stöd i processerna, vilket möjliggjort tidsbesparingar, säkrare leveranser och en ökad nätkvalitet – både fysiskt och digitalt.

Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2
Referenser
Inplacering i mobilmaster och torn åt Tele2

Vinnergi har av Tele2 fått förtroendet att hantera deras inplaceringar genom att förvalta och administrera uppdragsgivarens master och torn i hela Sverige. Uppdraget innefattar bland annat att hantera både nya och befintliga hyresgäster, hantera ansökningar och avtal för alla hyresgästerna samt att beräkna masternas viktkapacitet inför inplacering av nya antenner. Genom att Tele2 anförtror förvaltning och administration av deras master och torn till Vinnergi avlastas Tele2, vilket tillåter dem att fokusera på deras egna viktiga 5G rollout samt kapacitetsutöka nätet där det behöver förstärkas.
Med Vinnergi som ansvarig för Inplaceringsaffären hos Tele2 har vi möjlighet att verka för ett gott samarbetsklimat operatörer emellan.

Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät
Tjänster
Integrering, drift och kvalitetsuppföljning av nätelement i mobilnät

Våra telekomkonsulter har lång erfarenhet av att jobba med ny teknik i live-nät och kan hjälpa dig med remote integrering och drifttjänster. Vi är oberoende av systemleverantörer och hanterar 2G, 3G, 4G och 5G, med djup kännedom om samtliga systemleverantörer inom mobila nät och fibernät (IP). Våra teknikkonsulter kan också utveckla processer och automatisera flödena i nätet. Vi sköter integrering vid nätförändringar som ombyggnad, utökning och swap av utrustning. Vi genomför efterkontroll och kvalitetsuppföljning med möjligheter till automatisering. Dessutom har vi erfarenhet av automatisering i driftflöden för att höja kvaliteten eller effektivisera och därmed minska kostnaderna.